Skogfond og midlertidige bruer

Midlertidige bruer

Du kan bruke skog­fond til å bygge midler­ti­dige bruer for å unngå skader
ved krys­sing av bekker eller små elver. Brua må bygges slik at vannet renner
fritt under mens skogs­drifta pågår. Midlertidig bru bygger du når klop­ping eller kavle­leg­ging ikke er nok for å sikre miljø­hen­sy­nene nedstrøms i
vass­draget, og for å fore­bygge erosjon. For å kunne dekke kost­na­dene med
skog­fond, er det en forut­set­ning at hele brukon­struk­sjonen fjernes etter bruk, og at bekke­bunn og banker ikke skades av tiltaket.

Merkostnaden som kan dekkes med skog­fond bør ikke over­stige 5 000 kr pr. bru, og det forut­settes at den faktiske kost­naden spesi­fi­seres på faktura fra entre­pre­nøren eller den som står for drifta. Det er kun entre­pre­nø­rens ekstra arbeids­timer til å legge på plass og fjerne brua ute i terrenget som kan dekkes med skog­fond. Eventuelle kost­nader til tømmer, lemmer, matter eller annet mate­riell som benyttes for å bygge den midler­ti­dige brua, dekkes ikke av skogfond.

Skogfond dekker ikke:
• utbed­ring av kjøre­skader («spor­pus­sing») etter hogst
• oppryd­ding etter hogst, slik som stiryd­ding og fjer­ning av hogst­av­fall
• gene­relle ferd­sels­tiltak som ikke har noen sammen­heng med drift av skogen
• klopp­leg­ging eller kavle­leg­ging
• kost­nader til tømmer, lemmer, matter eller annet mate­riell som benyttes for å bygge midler­ti­dige bru; – bare entre­pre­nø­rens arbeid dekkes av skogfond

Forhåndsgodkjenning

Skogfondet skal primært sikre et bære­kraftig skog­bruk der skogen blir
forynget og skjøttet etter hogst. En bioenergi­in­ves­te­ring kan være omfat­tende i forhold til skogens stør­relse og skog­fonds­re­serve. Dersom det er klare behov for foryn­gel­ses­tiltak eller ungskog­pleie, kan kommunen avgrense utbe­ta­linger fra skog­fondet til andre formål, og sette vilkår for at nødven­dige skog­kul­tur­in­ves­te­ringer blir gjen­nom­ført før andre inves­te­ringer med skog­fond godkjennes.