Skogfond og kurs, grensemerking

Kurs, grensemerking og forsikring

Dersom du som skog­eier eller noen av dine ansatte deltar på kurs knyttet til drift av skogen, kan kost­nader til kurs­av­gift og kurs­ma­te­riell dekkes med skog­fond. Timegodtgjørelse til deg eller dine ansatte under kurset dekkes derimot ikke.

Hva slags kurs og hvem kan delta?
Med ansatte menes både midler­tidig ansatte (sesong­ar­bei­dere), egne barn og
andre fami­lie­med­lemmer. Forutsetningen er at kost­naden står i rimelig forhold
til kost­naden for skog­sar­beidet som utføres av kurs­del­ta­keren. Særlig aktu­elle er kurs i kurs­se­rien Aktivt Skogbruk. Dette er prak­tiske og admi­ni­stra­tive kurs som kjøres med lokale instruk­tører over hele landet. Også kurs som arran­geres av skog­ei­er­an­dels­la­gene og andre tømme­r­om­set­nings­or­ga­ni­sa­sjoner kan vanligvis dekkes med skogfond.

Grensemerking ved jordskifte

Når du har en jord­skiftesak i skog, kan du få dekket oppmer­king av eien­doms­gren­sene. Men det er bare spesi­fi­serte oppmer­kings­kost­nader fra jord­skifte­retten du får dekket. Så langt som råd er, må denne kost­naden spesi­fi­seres i faktu­raen fra jord­skifte­retten. Dine egne arbeids­kost­nader får du ikke dekket.

Skogfond dekker ikke:
• lønn til deg selv eller ansatte under kurs
• saks­om­kost­ninger ved en jord­skiftesak
• ordinær grense­gang og grense­mer­king
• skog­eiers egen­inn­sats ved merking av
eien­doms­grenser ved jord­skifte
• premien for ansvars­for­sik­ring av skogsveier