skogfond og juletreproduksjon

Juletreproduksjon

Du kan bruke skog­fond til å etab­lere juletre- og pynte­grønt­felt. Det gjelder både felt på innmark og på skog­smark. Når du etter et omløp med juletre eller pynte­grønt skal gå på en ny runde, kan du også bruke skog­fond til å etab­lere neste omløp. Kvalitetsfremmende tiltak, slik som klip­ping, kan du derimot ikke bruke skog­fond til.
Med «etab­le­rings­fasen», menes senest året etter plan­ting. Det betyr at du ikke kan bruke skog­fond til å dekke tiltak du gjør senere i omløpet.


Kostnader som kan dekkes er:

  • jord­ar­bei­ding (ugras­be­kjem­pelse, torv­flek­king, ordinær mark­be­red­ning, etc.)
  • gjøds­ling
  • gras- og lauvrydding
  • sprøy­ting mot ugras, sopp eller insekter
  • drene­ring
  • inngjer­ding (kan også være strøm­gjerde) for å holde viltet ute fra feltet

Skogfond dekker ikke:
• tiltak i juletre- eller
pynte­grønt­feltet som gjøres senere enn året etter plan­ting
• klip­ping og oppbin­ding (forming og
topp­skudd­re­duk­sjon)
• kjøp av teknisk utstyr
• høsting, markeds­fø­ring og salg

NB!
Dyrking av jule­trær og/eller pynte­grønt på dyrket eller tidli­gere dyrket mark, krever tilla­telse til omdis­po­ne­ring etter jord­loven § 9.