Skogfond og eget arbeid

Eget arbeid

Når du gjør arbeid i egen skog, og det er tiltak som skog­fond kan brukes
til, kan du lønne deg selv eller fami­lie­med­lemmer for jobben.
Forutsetningen er

  • at du eller dere har kompe­tanse til å gjøre jobben
  • at kvali­teten på arbeidet er like god som om andre hadde gjort jobben
  • at kost­naden ikke er høyere enn om profe­sjo­nelle hadde gjort jobben
  • Det du kan dekke med skog­fond er:
  • arbeids­inn­sats
  • kjøp av planter, frø, sprøyte­midler m.m.
  • godt­gjø­relse for bruk av eget utstyr (ikke kjøp).Eksempel: normal time­sats for bruk av ryddesag, traktor eller planteredskap
  • admi­ni­stra­sjons- og plan­leg­gings­kost­nader knyttet til tiltaket 
Virksomhetsskogeiere

Når du betaler en faktura på et arbeid som kan dekkes med skog­fond, kan hele faktu­raen inkl. mva. dekkes med skog­fond. Men, det er bare netto­be­løpet før mva. du får skatte­fordel på.

Hobby- og kapitalskogeiere

Skogeiere som etter skatte­lo­vens defi­ni­sjon er kapital- eller hobby­skog­eiere,
får ikke fradrag for mva. Dersom du er en av disse, og har leid noen til å utføre et arbeid som kan dekkes med skog­fond, vil hele faktu­ra­be­løpet inkl. mva. bli tilta­kets kostnad.

Tilskudd


Når det gjelder stats­til­skudd, er reglene fort­satt at tilskuddet skal regnes av
netto­be­løpet, uten mva. Det er likt for alle, uansett om du er virksomhet‑, kapital- og hobbyskogeier.

TIPS!
Betal faktu­raene selv og få netto­be­løpet refun­dert fra skog­fond. Da varer skog­fondet lenger. Sender du faktu­raen til kommunen for beta­ling, må du spesi­fi­sere om mva. skal dekkes med skog­fond eller ikke.


Når du avsetter penger til skog­fond er dette en kostnad for deg. Når du får
penger tilbake fra skog­fond­kon­toen er det inntekt. 85 % skattefri inntekt. Når du får tilbake­be­talt fra skog­fond­kon­toen din etter at du har gjort et tiltak, er det kun 15 % som blir beskattet. Resten er skattefri inntekt 

Kostnader

Avsetter nok til skog­fond 100 % utgifts­fø­ring
Betaler tiltaket 100 % utgiftsføring

InntekterSkogfond tilbake 15 % inntekts­fø­ring
Skogfond tilbake 85 % skatte­fritt
Det er dette vi kaller skog­fond med skatte­fordel.
Jo høyere skatt – jo mer lønn­somt er skogfondet

Når du inves­terer i skogen din er inves­te­ringen en kostnad i regn­skapet.
Dermed redu­serer du den skatt­bare inntekten. Det fører igjen til at du betaler mindre skatt. Har du liten inntekt, betaler du ikke så mye skatt av de siste kronene du tjener. Har du derimot høy inntekt fra annen virk­somhet eller lønn, vil du også betale mer skatt av de siste kronene du tjener. En inves­te­ring i skogen redu­serer da skatten din mye.

Skogfond med skattefordel

NB!
Dobbel utgifts­fø­ring

15 % inntekts­fø­ring
= spart skatt

TIPS!
Lar du pengene dine gå innom skog­fond­kon­toen en tur, sparer du skatten på 85 % av beløpet. Jo høyere margi­nal­skatt – jo mer spart skatt.

Tilskudd eller skogfond?


De fleste vil mene at et stats­til­skudd er å fortrekke framfor å bruke skog­fond.
I de fleste tilfeller er det slik, men skog­fond med skatte­fordel har mye av
samme effekten. Vi kaller det ofte «tilskudds­ef­fekt».