skogfond og avvirkningsanalyser

Avvirkningsanalyser

Spesielt på større eien­dommer kan det være aktuelt å utar­beide avvirk­nings­ana­lyser som beregner forventet eller poten­sielt avvirk­nings­kvantum under ulike forut­set­ninger. Fakturerte kost­nader (altså ikke eget arbeid) til utar­bei­delse av slike analyser, kan dekkes med skog­fond.
Det forut­setter at:

  • arbeidet er gjen­nom­ført på en faglig god måte
  • planen tar hensyn til lokale drifts­for­hold og miljøverdier
  • arbeidet er doku­men­tert slik at det kan fram­legges for kontroll i ettertid

Skogfond dekker ikke:
• ordinær skog­for­valt­ning
• plan­leg­ging av
skogs­drifter