Riktig og sikker hogst med motorsag

Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeids­miljø ved å foku­sere på de mest utsatte arbeids­ope­ra­sjo­nene ved bruk av motorsag og hvordan gjen­nom­føre disse på en sikker måte.

Filmene kvali­fi­serer ikke til doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring. Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring krever indi­vi­duell veiled­ning av instruktør ute i skogen. Filmklippene gir kun en veiled­ning for å bidra til færre ulykker.

  • Uten tittel

    ·