Produksjonsplanlegging – kursbeskrivelse

Hensikten med kurset er å gi de ansatte i en tømme­r­om­set­nings­or­ga­ni­sa­sjon mulighet til å:
- disku­tere og utvikle arbeids­form
- teste verktøy for å opti­ma­li­sere produksjonsplanleggingen.

Kurset er utviklet i et samar­beids­pro­sjekt mellom NIBIO, Nortømmer og Skogkurs, med økono­misk støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond.

Målsetting

Gi kurs­del­ta­kerne:

  • God forstå­else for hvordan samhand­lingen mellom aktører i verdi­kjeden foregår
  • Hvilke hensyn som må tas i produksjonsplanleggingen
  • Metoder og verktøy for å opti­ma­li­sere produksjonsplanleggingen

Målgruppe

Kurset kjøres som internt kurs i en tømme­r­om­set­nings­or­ga­ni­sa­sjon. Som en bevisst­gjø­ring på hver­andres roller og utford­ringer kan det med fordel delta en eller flere entre­pre­nører eller særlig inter­es­serte skog­eiere på kurset.

Antall delta­kere: 5–10 deltakere

Temaer

  • Hvilke nivåer er det i produk­sjons­plan­leg­gingen og hvordan gjør vi det hos oss (i vår tømmeromsetningsorganisasjon)
  • Produksjonsprognoser for skogs­drifter med varie­rende driftsforhold
  • Manuell reise­rute­plan­leg­ging (prak­tiske øvelser)
  • Automatisk reise­rute­plan­leg­ging (opti­ma­li­se­ring i et Excel-verktøy)

Kursopplegg

Etter en intro­duk­sjon om varie­rende arbeids­me­toder, får delta­gere først gene­rere produk­sjons­pro­gnoser for skogs­drifter med varie­rende driftsforhold.

Deretter får de plan­legge tre peri­oder (vinter, tele­løs­ning, sommer) med krav til leve­ranse­plan, maskintid og bære­evne. For peri­oder 2 og 3 får ulike grupper jobbe med to alter­na­tive arbeids­me­toder for selv å kunne sammen­ligne de økono­miske resultatene.

Til slutt sammen­lignes de økono­miske resul­ta­tene fra de manu­elle løsnin­gene med en optimal løsning som beregnes auto­ma­tisk i Excel.