Presentasjoner fra webinarer – kommunale viltforvaltere

Webinaret 16.06.2022

Første tema var: Bruk av Naturmangfoldloven i vilt­for­valt­ningen ved Nils Kristian Grønvik fra Miljødirektoratet. Det andre temaet var: Utfordringer rundt skade­fel­ling av hjorte­vilt ved Kari Bjørneraas, også hun fraMiljødirektoratet.


Endringer i animaliehygieneforskriften – 14.12.2021

Skogkurs arran­gerte 14. desember årets siste webinar for kommu­nale vilt­for­val­tere. Tema på dette webi­naret var endringer i anima­lie­hy­giene­for­skriften ved Mattilsynet, Naturdata infor­merte om ny fall­vilt app, og endringer i hjorte­vilt­re­gis­teret. Naturdata hadde ingen presen­ta­sjon, men viste fram på nett. Derfor er det ingen presen­ta­sjon fra det foredraget.


Ettersøk og fallviltarbeid 02.06.2021

Webinaret var åpent for alle inter­es­serte. Første innlegg var ved Carl Randin og Ole Randin Klokkerengen som holdt fore­drag om ettersøk på elg og rådyr og fall­vilt­ar­beid gene­relt inklu­dert småvilt. Andre innlegget var ved Rune Mikkelsen, Bergen kommune og Dagh Bakka Skogkurs som holdt fore­drag om erfa­ringer med ettersøk på hjort, og bruk av slipp­hund. Og det å begrense antall hunde­fø­rere for å få noen gode ekvi­pa­sjer og heller smmar­beide med nabo­kom­muner ved behov. Tredje og siste innlegget var ved Lars Gangås, SNO som holdt fore­drag om kommu­nens rolle i forbin­delse med skadede rovdyr. Og hva kommunen bør ha forbe­redt i forbin­selse med skade­fel­ling av store rovdyr.


Webinaret 07.04.2021

Vi hadde to hoved­te­maer denne gangen. Første tema var hvordan kommunan skal hånd­tere «ulov­lig­heter». Her holdt Julia Cuypers Holmberg fra Sørreisa kommune og Rolf Olav Sollied Miljøkrimkoordinator i Troms politi­dis­trikt fore­drag. Det andre temaet var bestands­plan­leg­ging. Arve Aarhus i fra Skogkurs holdt et fore­drag om bestands­plan­me­to­dikk, og hva som er kommu­nens rolle. Kristine Skaiaa Born fra Follo land­bruks­kontor holdt et fore­drag om godkjen­ning og oppføl­ging av bestandsplaner.


Webinaret 20.01.2021

Første tema var Hjorteviltregisteret, presen­tert av Naturdata med nyheter, nye funk­sjoner og svar på spørsmål. Det andre temaet var aktivt bruk av minste­areal i hjorte­vilt­for­valt­ningen ved Line Hansen Alsaker, Fredrikstad kommune.