Planlegging og sikker gjennomføring av taubanedrifter 

En fjerdedel av skogen i Norge står i bratt og vans­kelig terreng. I slike områder kan man ofte ikke drive tømmer­hogst med hogst­ma­skin og lass­bærer, uten å gjøre tiltak som å grave veier eller bruke hjelpe­vinsj. En metode for hogst i slike områder er ved bruk av taubane. Dette er en drifts­me­tode som krever god og helhetlig plan­leg­ging for å sikre økono­mien til både skog­eier og utfø­rende entre­prenør. Hogst ved bruk av taubane er skån­somt mot naturen, som særlig er viktig i skred­far­lige områder. Bruk av vinsj krever doku­men­tert opplæ­ring i henhold til arbeidsmiljøloven.

Kurset består av to moduler, en som omfatter plan­leg­ging av taubane­drifter og en som gir doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring. Kurset skal gi delta­kerne prak­tisk og teore­tisk opplæ­ring i det aktu­elle taubane­ut­sty­rets funk­sjon, krav til sikkerhet, drift og vedli­ke­hold. Kunnskapen skal tilpasses delta­kernes daglige arbeids­opp­gaver. 

Kurset er sammen­satt av to moduler, som til sammen gir kunn­skap om plan­leg­ging av taubane­drifter (modul 1) og doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring (modul 2). Modulene er fritt­stå­ende slik at de kan holdes for ulike målgrupper.

Målgruppe

Kurset vil primært være plan­leg­gere og hogstentre­pre­nører. I tillegg vil kurset gi god kunn­skap til veiplan­leg­gere som skal legge til rette for driftsmetoden.

Emner i kurset

Modul 1     

  • Planlegging av drifts­om­råde   
  • Bruksområdet for det aktu­elle taubane­ut­styret   
  • Terrengtyper, vinsje­lengder og belast­ninger   
  • Taubanevinsjens funk­sjon, drift og vedli­ke­hold   
  • Bruken av ståltau og stroppe­ut­styr   
  • Hogstopplegg i bratt terreng  
  • Taubanekalkulator   

Modul 2 (doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring)  

  • Sikkerhetsrutiner ved taubane­drift   
  • Bruk av kommu­ni­ka­sjons­ut­styr   

Praktisk info

Kurset blir tilgjen­gelig i oktober 2023, med en teoridel inne og en prak­sisdel ute.