Organisering av veilag

Organisering av private skogsbilveier – Skogkurs veileder

Veilederen er i stor grad en sammen­stil­ling av fakta­opp­lys­ninger som skal bidra til å akti­vi­sere veilag for å sikre verdiene som skog­s­veiene representerer.

Innholdet kommer  blant annet fra Jordskifteretten, Skogeierforbundet, Samvirkesenteret og Brønnøysundregistrene, og omhandler veier der skog­in­ter­es­sene er hovedformålet.


Last ned veile­deren her!

 


Skogkurs har dess­uten laget to filmer som viser selve regist­re­ringen i Brønnøysundregistrene for henholdsvis samvirke­foretak og tings­rettslig sameie. Formålet med disse er å veilede deg til å gjøre mest mulig riktig for å få veilaget regist­rert så raskt som mulig. Disse filmene kan du se her:


 Film om orga­ni­se­ring av tings­rettlig sameie

 


 Film om orga­ni­se­ring av samvirke­foretak

 


Nettstedet Skogsvei.no har Organisering og veilag som ett av flere hoved­tema. Her finner du:

  • utdy­pende infor­ma­sjon om temaet
  • doku­menter for nedlasting
  • lenker til en rekke aktu­elle ressurser på nett


Skogsvei.no – Organisering og veilag