NiN

Natur i Norge er et verktøy for å beskrive varia­sjonen i naturen på en mest mulig objektiv, verdi­nøy­tral og etter­prøvbar metode. Metoden er kunn­skaps­ba­sert og dyna­misk; arbeidet med å tilpasse MiS til NiN, førte samtidig til juste­ringer i NiN.

Natur i Norge er et system som deler naturen inn i typer (type­inn­de­ling), basert på en gradi­ent­ana­lyse av ulike miljø­va­ri­abler. For å kunne gi en nærmere beskri­velse av naturen, alt ettersom kart­leg­ge­rens behov, finnes i tillegg et beskrivelsessystem.

Veileder NiN

Innføring NiN

Beskrivelsessystem

Typeinndeling

Mer om Nin