Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere – Nettkurs

Her er beredskapspakken på plass
Her er beredskapspakken på plass.

Å starte en skog­brann kan få store konse­kvenser og det kan medføre et økono­misk ansvar for deg som entre­prenør. For at du skal kunne jobbe i skogen i skog­brann­se­songen må du følge nasjo­nale retnings­linjer for skogs­drift i skog­brann­se­songen. Ved å følge retnings­lin­jene redu­seres både faren for å starte brann og risi­koen for økono­miske krav dersom brann likevel skulle oppstå.

Dette kurset er obli­ga­to­risk for entre­pre­nører og maskin­fø­rere som kjører skog­sma­skiner i skogbrannsesongen.

Hensikten med dette kurset er å gi deg kompe­tanse til å plan­legge og gjen­nom­føre skogs­drift i skog­brann­se­songen og drive etter nasjo­nale retnings­linjer for skogs­drift i skog­brann­se­songen. Kurset skal gi deg kompe­tanse til å fore­bygge skog­brann, gjøre risiko­vur­de­ringer og iverk­sette tiltak.

Målgruppe

Kurset retter seg mot entre­pre­nører og maskin­fø­rere som kjører skog­sma­skiner i skogbrannsesongen.

Tema

  1. Skogbrannteori
  2. Forebygging og beredskap
  3. Skogbrann

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst med tekst, bilder, anima­sjoner og filmer.

Hvert tema inneholder:

  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver

Kursbevis

For å få kurs­bevis må du bestå en avslut­ning­sopp­gave med 28 spørsmål. Du må ha minst 80 % riktig for å bestå. 


Praktisk informasjon

Pris: 625 kroner
Anslått arbeids­mengde ca. 2 timer

Kursansvarlig