Naturmangfoldloven i praksis – Nettkurs

Skogbruket har et ansvar for å sikre et rikt biolo­gisk mang­fold. Naturmangfoldlovens formål er at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, sikres i leve­dyk­tige bestander. Men hvordan skal man forholde seg til loven i praksis? Det vil dette kurset hjelpe deg med å forstå.

Hensikten med dette kurset er å gi en innfø­ring i prak­tisk bruk av natur­mang­fold­loven ved behand­ling av skog­saker. Formålet er å klar­gjøre hvordan natur­mang­fold­loven griper inn i de lovene og forskrif­tene skog­bruks­sek­toren alle­rede har, samt skog­bru­kets egne miljø­stan­darder og sertifiseringssystemer.

Målgruppe

Kurset retter seg mot funk­sjo­nærer i offentlig og privat forvalt­ning, nærmere bestemt skog­bruks­sjefer og skog­bruks­le­dere. Også skog­eiere, skog­s­ope­ra­tører og andre som er involvert i forvalt­ning av skog, vil ha nytte av kurset.

Tema

  1. Om natur­mang­fold­loven
  2. Lovens grunnmur
  3. Arter, natur­typer og uten­landske treslag
  4. Andre bestem­melser som gjelder skogbrukssektoren

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst gjennom tekst og bilder.

Kurset består av en fagdel og en oppgavedel. Temaene konkre­ti­seres med rele­vante eksempler, og hvordan natur­mang­fold­loven samvirker med andre lover og sertifiseringsordninger.

Oppgavene består av avkrys­sing­sopp­gaver og refleksjonsoppgaver.

Kursbevis

Når kurset er gjen­nom­ført er det å betrakte som bestått, og du får tilgang til å laste ned kursbevis.


Praktisk informasjon

Pris: 500 kroner – inklu­dert kurs­hefte
Anslått arbeids­mengde ca. 8 timer

Kurset kan gjen­nom­føres enkeltvis eller i gruppe.
For gruppe­på­mel­ding, kontakt Skogkurs på post@skogkurs.no

Kursansvarlig