Kurs og samlinger for veiplanleggere – beskrivelse

Veiplanlegging. Foto: Martin Bråthen

Veiplanleggeren er meget viktig for å sikre gode veian­legg. Skogkurs har fått tildelt en viktig rolle av Landbruksdirektoratet sette opp rele­vante kurs og samlinger for eksis­te­rende veiplan­leg­gere, samt med jevne mellomrom vurdere behovet for å utdanne flere veiplanleggere. 

Er du en veiplan­legger – se hvem som er veiplan­legger her - eller vurderer du å bli veiplan­legger så er disse samlin­gene skred­der­sydd for deg. Du oppnår faglig innput, disku­sjoner og erfa­rings­ut­veks­linger med kollegaer.

Kurs og samlin­genes innhold vil variere. Har du et eller flere temaer du vil at vi skal foku­sere på. Ta kontakt. 

Varighet og praktisk info

To samlinger har tradi­sjo­nelt blitt avholdt ila. et år. En på våren (over to dager) og en på høsten (dagen før Fagsamling vei). Temaene varier ofte etter ønske. 

Det blir dess­uten et større fokus å benytte digi­tale hjelpe­midler og Skogkurs kan på etter­spørsel vurdere å sette opp egne kurs innefor GIS og Softree. 

Påmelding

Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurs­ka­len­deren. Vi tar forbe­hold om tilstrek­kelig antall kurs­del­ta­kere for gjen­nom­fø­ring av kurset.