Jaktguiding – kursbeskrivelse

to jegere bak en felt reinbukk med stort gevir.

Kurset skal heve kompe­tansen for los og fører ved tilrette­lagte jakter.

Jaktguiding har lange tradi­sjoner her i landet. Allerede på 1800-tallet var stedvis engelske og tyske jegere vanlige innslag. Et vellykket arran­ge­ment er full­stendig avhengig av at jakt­guiden er i besit­telse av solide kunn­skaper, ferdig­heter og hold­ninger. Jaktguiding er et eget fag, en egen profe­sjon. Gjennom kurset og kurs­heftet ønsker Skogkurs å bidra til at kvali­teten på guiden og de guidede jakt­opp­leg­gene bedres, til fordel for jakt­gjesten, guiden og for folk og virk­som­heter i tilknyt­ning til arrangementet.

Målgruppe

Erfarne jegere som fungerer eller vurderer å begynne som jakt­guider, jakt­le­dere og grunn­eiere på tilrette­lagte jakter med beta­lende gjester.

Kurslengde:

- 12 timer
Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset kan arran­geres på en kveld og en dag, eksem­pelvis fredag kveld og lørdag, men også over tre kvelder. Den teore­tiske delen av kurset er på 12 timer. Det kan utvides med prak­tisk del under reel jakt.

Forelesere

Arve Aarhus – Utmarkskonsulent, Vestskog og Eventus.
Dagh Bakka – (Kursleder). Prosjektleder vilt og utmark, Skogkurs

  • Dagh er utdannet skog- og utmarks­tek­niker fra Evenstad og vilt­mäster fra Öster Malma. Han jobber med kursene felt­kon­troll av hjorte­vilt­kjøtt, lokal fored­ling av hjorte­vilt­kjøtt, jakt­le­delse, utmark som næring, ettersøk videre­gå­ende, ettersøk av hjorte­vilt og GPS – hunde­peil. Dagh har også jobbet mange år som utmarksforvalter.

  • Arve har jobba med utmarks­for­valt­ning og hoved­vekt på hjorte­for­valt­ning på Vestlandet lenge. Han driv nå Utmarksavdelinga Vest as, og bidrar for Skogkurs med vilt­faglig arbeid, kurs, og formid­ling: Vår mann vestpå. Han har særlig kompe­tanse på vilt som næring – både vilt­kjøt og jakt­tu­risme, og har jobba mykje saman med kommu­nane i deira virke, og som rådgjevar for grunn­ei­garar i den grunn­ei­gar­styrte viltforvaltninga.