Introkurs for eierskifte med fokus på skog – kursbeskrivelse

Med en endret skog­be­skat­ning har det kommet opp ett antall problem­stil­linger og mulig­heter som ny og gammel eier bør kjenne til og hånd­tere i prosessen med overdragelse.

Disse skatte­mes­sige hand­lings­rom­mene varierer med ulike former for over­dra­gelse og ny og tidli­gere eiers drifts­form og skatte­po­si­sjoner. Kurset er et bredt anlagt intro­duk­sjons­kurs, og bør følges opp med ytter­li­gere kurs eller indi­vi­duell rådgiv­ning avhengig av juri­disk, regn­skaps­faglig og skatte­messig eksper­tise avhengig av hva som er rele­vant i det enkelte eierskifte.

Målgruppe

Skogeiere – gjerne med flere knyttet til samme eiendom/eierskifte.

Hovedmomenter:

1. Prosessen

 • Hvem sitter i fører­sete i prosessen?
 • Hvem skal involveres?
 • Hvor tidlig skal vi starte?
 • Når skal eier­skiftet skje?

2. Skattesystemet for skogbruket

 • De ulike skatte­ka­te­go­riene. Virksomhetsbeskatning, kapi­tal­be­skat­ning, hobby
 • Hva betyr skatte­ka­te­go­riene for dine beslut­ninger omkring drift av din eiendom
 • Konsekvenser av ulike mva regimer ved ulike skattekategorier

3. Eierskifte

 • Verdi og pris er ikke det samme. Takst og prin­sipper for fast­set­telse av kjøpesum.
 • Hvordan få betalt for inves­te­ringer som er gjort?
 • Skatt og ligning
 • Virksomhet eller kapi­tal­skog?
  - Jord og skog skal sees i sammen­heng – konse­kvenser
  - Muligheter omkring gradvis over­ta­gelse. Forpaktning/bruksrett
  - Gavesalg eller full­verdi?
  - Hvem tar større inves­te­ringer; – kjøper eller selger?
  - Hvordan aktivt benytte tømmer­kon­toen og skog­fonds­kon­toen i overdragelsen

4. Hvordan komme videre

 • Vurdere hogst og even­tu­elle inves­te­ringer før eller etter eierskiftet
 • Vurdere behovet for indi­vi­du­elle rådgivning/bistand – hvem kan bistå
 •  Skogfaglig
 • Juridisk
 • Regnskaps-skatte­messig

Varighet og praktisk info

Kurset går over 3–4 timer som fysisk kurs – eller digi­talt over Teams.
Bjørn Helge Bjørnstad eller Mikael Fønhus fra Skogkurs er kursholdere.

Antall delta­kere pr. kurs: 10–20

Pris: 1500,-
Ektefeller/flere delta­kere knyttet til samme eiendom/eierskifte får 50% rabatt på sin billett.