Integrert plantevern – kursbeskrivelse

Kurset skal gi deg teore­tisk og prak­tisk kunn­skap om hvordan kombi­nere metoder i foryn­gel­ses­fasen for å sikre optimal fram­tids­skog selv på de mest krevende skogsmarkene.

Vi tar i bruk både meka­niske og kjemiske metoder og kombi­nerer dem, og vi tar i bruk nye redskaper og metoder med tanke på å redu­sere bruken av kjemiske plante­vern­midler til et minimum.

Autorisasjonskursene er gene­relle for jord­bruks­pro­duk­sjoner og omhandler bare i liten grad utstyr og metoder for skog­bruket. Dette er et påbyg­gings­kurs for skog­bruket, men kurset gir ikke auto­ri­sa­sjon for bruk av kjemiske plante­vern­midler. Det kreves ikke auto­ri­sa­sjons­bevis for å gjen­nom­føre kurset.

Målgruppe
Skogsarbeidere, skog­eiere eller gård­bru­kere som skal eller vurderer å utføre tiltak i ungskogen med bruk av plante­vern­middel. Skogkulturansvarlige, gart­nere og park­an­svar­lige vil også ha nytte av kurset.

Læringsmål
Kjennskap til forskrift om plante­vern­midler og prin­sip­pene om inte­grert plante­vern. Kunne vurdere alle aktu­elle tiltak og kombi­na­sjoner av tiltak for effek­tive, rime­lige og miljø­venn­lige foryn­gel­ses­tiltak i skog­bruket. 

Kursinnhold
UTE (inne): 1,5 timer: Forskrifter, begreper, plan­leg­ging og inte­grert plantevern,forskning og erfa­ringer, plante­vern­journal, merking og vars­ling.
UTE (inne): 1 time: personlig beskyt­telse, gjen­nom­gang av rygg­tåke­sprøyte og pumpe­kanne, prak­tiske råd, arbeids­me­to­dikk spesielt med kombi­na­sjon ryddesag og pumpe­kanne for stubbe­be­hand­ling.
UTE 5 timer: plan­leg­ging av tiltak med IPV, arbeid med rygg­tåke­sprøyte i felt, arbeid med stubbe­be­hand­ling i felt.

Praktisk infor­ma­sjon
Kurset går over 7,5 time på en dag. Hele kurset, eller deler av det, gjen­nom­føres uten­dørs. Kurset kan tilpasses lokale forhold og gjen­nom­føres lokalt med Skogkurs-instruk­tører. For nærmere infor­ma­sjon ta kontakt med Skogkurs ved Bjørn Einar Rakstang.