Integrert plantevern i skog

arbeider i skogen med pumpekanne for IPV.

– en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

Konkurrende vege­ta­sjon kan bli så proble­ma­tisk at det er nødvendig å bruke en kombi­na­sjon av tilpas­sede metoder i foryn­gelse- og ungskog­pleien. Dette kan inklu­dere begrenset bruk av plante­vern­midler, men målet er å oppnå et godt resultat med ingen eller minimal bruk av disse midlene.

Konkurrende vege­ta­sjon kan bli så proble­ma­tisk at det er nødvendig å bruke kjemiske plante­vern­midler i foryn­gelse- og ungskog­pleien. Men et godt resul­tats skal oppnås ved minst mulig bruk av disse midlene.

All bruk av yrkes­pre­parat er i plante­vernet er regu­lert av «Forskrift om plante­vern­midler». Dette gjelder også i skog­bruket. I skog­bruket brukes i dag svært lite kjemiske plante­vern­midler sammen­lignet med andre næringer i land­bruket. Kanskje burde det vært brukt i flere tilfeller, for å få opp tilfreds­stil­lende foryn­gelse på gode marker spesielt.

Gjennom prin­sip­pene om inte­grert plante­vern skal man sikre at plante­vern­mid­lene brukes effek­tivt og bare i helt nødvendig grad gjennom en diffe­ren­siert behand­ling, punkt­sprøy­ting, mm.

Integrert plante­vern betyr å ha en helhetlig stra­tegi for å holde skade­gjø­rere på et nivå som ikke gjør vesentlig økono­misk skade på foryn­gelsen, ved å vurdere og ta i bruk alle aktu­elle metoder enkeltvis eller i kombi­na­sjon. Vurderinger og resul­tater skal også doku­men­teres i en journal.

Flere uøns­kede frem­med­arter er etter hvert blitt et økende problem for foryn­gelsen i skog­bruket. Vi har sett nærmere på to av dem: rødhyll og kjempe­springfrø. Spesielt rødhyll sprer seg til stadig nye områder, og vil sammen med annen problem­ve­ge­ta­sjon forverre utford­rin­gene med foryn­gelsen. Det er lite oppmerk­somhet rundt rødhyllen unntatt der hvor det alle­rede er blitt et stort problem. Skogbruket bør ha en bered­skap som kan ta tak i denne uøns­kede frem­med­arten så snart den dukker opp på hogstfeltet.

Tiltak som inklu­derer bruk av kjemiske plante­vern­midler er ikke tilskudds­be­ret­tiget, men kost­naden kan dekkes av skogfond.

  • Forskrift om plantevernmidler
  • Plantevern Journal

    Prosjektet er finan­siert av Skogtiltaksfondet og Kompetansemidler i land­bruket. Samarbeidspartnere har vært Mattilsynet, NIBIO, Viken Skog SA, Statsforvalterne i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet og Indre Østfold kommune.