Innføringskurs i skogbruk – kursbeskrivelse

skogeiere på befaring i ungskog. Såt på toppen av feltet og ser utover en dal med ungskog og vurderer tiltak

Kurset gir grunn­leg­gende kunn­skaper om skog­bruk, skog­skjøtsel, prio­ri­te­ringer og økonomi ut fra filo­so­fien «din skog – dine mulig­heter». Kurset tilpasses skog­ei­ernes forkunn­skaper, ønsker og behov.

Målgruppe

Nye skog­eiere som har over­tatt skog­ei­endom og som har liten eller ingen kjenn­skap til skog­bruk. Og eiere som har eid en eiendom en tid, men har vært mindre aktiv i sin forvalterrolle.

Emner for kurset

Inne (kveld 3–4 timer):

 • Skogbruksplanen som verktøy.
 • Forvalteransvar og skogpolitikk.
 • Andre nærings­mu­lig­heter basert på eien­dom­mens ressurser.
 • Flerbrukshensyn og skogstandard.
 • Skogens utvik­lings­faser og om skogbehandling.
 • Skogbrukets aktører, og hvor skog­eiere kan søke råd, veiled­ning og kompetanse.
 • Skogfondsordningen
 • Tømmerverdi og tømmeromsetning.

Ute (ca 7,5 timer):
Denne kurs­delen har som mål å gi grunn­leg­gende svar på spørs­må­lene: når, hvorfor og hvordan. Omfang, og emnenes innhold tilpasses deltakerne.

 • Skogens utvik­lings­faser
 • Hogst
 • Foryngelse
 • Ungskogpleie

Varighet og praktisk info

Det anbe­fales å gjen­nom­føre dette kurset på 10 timer, med en inne­kveld deretter en utedag i skogen. Det er også mulig å velge å gjen­nom­føre bare inne­delen eller utedelen.