Innføring i Skogplanting – Nettkurs

Å etab­lere ny skog er det viktigste tiltaket i skog­bruket. Riktig utført plan­ting har stor betyd­ning for over­le­velse, vekst og kvali­tets­ut­vik­ling – og gir dermed det beste utgangs­punktet for fram­ti­dens skogres­surser, samfun­nets verdier, klima og for fram­ti­dige gene­ra­sjoner. Dette nett­kurset gir deg kunn­skaper som sikrer dette, og om hvordan du samtidig arbeider effektivt.

Hensikten med dette kurset er å gi deg kompe­tanse til å gjen­nom­føre og doku­men­tere plante­ar­beid i henhold til instruks, serti­fi­se­rings­ord­ninger og HMS.

Målgruppe

Kurset retter seg mot nye plan­tører, men passer også for skog­eiere som ønsker en oppda­te­ring innen temaet.

Tema

  1. Plantebehandling
  2. Planteinstruks og planteantall
  3. Sikkerhetsrutiner og HMS
  4. Plantingens utfø­relse
  5. Miljøhensyn
  6. Kontrollrutiner

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst gjennom tekst, bilder og film.

Hvert tema inneholder:

  • Introduksjon
  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver

For å komme videre til neste tema må du ha gjen­nom­ført oppga­vene med minst 60 % riktige svar. 

Kursbevis

For å få kurs­bevis må du bestå en avslut­ning­sopp­gave med 35 spørsmål. Du må ha 85 % riktig for å bestå.


Praktisk informasjon

Pris: 600 kroner
Anslått arbeids­mengde ca. 2 timer

Kursansvarlig