Innbetaling av skogfond

Innbetaling

Hvordan får jeg en skogfondskonto?


Når det på en skog­ei­endom blir hogd tømmer for salg, blir det normalt
trukket skog­fond. Tømmerkjøperen er pliktig til å melde fonds­av­set­ning inn til kommunen, og er det ikke regist­rert en skog­fonds­konto på eien­dommen tidli­gere, blir det gjort da.

Når skal det innbe­tales til skogfondskontoen


Innbetaling til skog­fond skal skje når tømmer­kjø­peren trekker skog­fond
fra oppgjøret med deg som skog­eier. Skogfondstrekket innbe­tales til skog­fonds­kon­toen. Ved småsalg direkte fra skogen eller gården, av for eksempel mate­rialer og ved, må skog­eier selv innbe­tale til skog­fond. Når det gjelder jule­trær og pynte­grønt så er dette frivillig.


Når du som skog­eier selv er ansvarlig for å innbe­tale til skog­fond, og beløpet
som skal avsettes innenfor et kalen­derår blir mindre enn 500 kroner, kan du selv velge om beløpet skal innbe­tales eller ikke. Valgfri innbe­ta­ling 4–40 % av bruttoverdien

Det er du som skog­eier som bestemmer hvor mye som skal trekkes til
skog­fond, men det skal være innenfor inter­vallet 4–40 % av brutto­ver­dien
av skogs­virket. Med skogs­virke menes her tømmer, GROT og juletre/
pynte­grønt. For juletre- og pynte­grønt er avset­ningen frivillig. Som oftest
avtaler du ønsket skog­fonds­trekk når du inngår en kontrakt om salg av
tømmer til en tømmer­kjøper. Dersom ikke annet er avtalt, skal det avsettes
10 % til skogfondet.


Når det gjelder småsalg direkte fra skogen eller gården, av for eksempel
mate­rialer og ved, må du selv avsette og innbe­tale til skog­fond. Da er det
viktig å vite at det er verdien av tømmeret som skal legges til grunn, og ikke
verdien av even­tuell ferdig produ­sert ved, mate­rialer, flis, etc.

Innbetaling til skogfond
Ekstra innbetaling

Dersom du har hatt skogs­drift og trukket skog­fond, men senere finner ut
at du burde ha satt av mer til skog­fond, er det anled­ning til det. Betingelsen
er at den ekstra innbe­ta­lingen skjer innenfor samme kalen­derår, og senest februar året etter. Det kan ikke innbe­tales mer enn opp til taket på 40 % av virkets brutto­verdi. Ønsker du at den ekstra innbe­ta­lingen skal bokføres på samme regn­skapsår som avvirk­ningen er fore­tatt, må den ekstra innbe­ta­lingen være regist­rert elekt­ro­nisk senest 5. januar.


Les mer om dette på Landbruksdirektoratets side.

De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nett­steder,
veile­dere, kalk­u­la­torer og anima­sjons­vi­deoer som viser hvordan skog­fondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt syste­ma­ti­sert og samlet. Med denne veile­deren er det meste av rele­vant og tilgjen­gelig infor­ma­sjon samlet på ett sted.