Hogst med motorsag – 15 timer – kursbeskrivelse

person med motorsag, kvister tømmer ute i felt.

Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring – 15 timer fordelt på to dager. 

Kurset er tilpasset sikker­hets­kra­vene for doku­men­tert opplæ­ring når «normale» felle- og kviste opera­sjoner skal utføres med motorsag. Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. 

Kurset er tilpasset skog­ei­e­rens arbeids­opp­gaver og utfordringer.

Kursdeltaker får opplæ­ring i sikre felle- og kviste­tek­nikker. Sikkerhet og sikker­hets­regler. Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogst­opp­legg, og hvordan hvordan et plan­lagt hogst­opp­legg bidrar til at utkjø­ringen kan skje på en sikker og hensikts­messig måte. Ved å lære sikre arbeids­me­toder og effektiv arbeids­tek­nikk fore­bygges yrkes- og belastningsskader.

For den som skal ta kurs i vind­fall­hogst kreves at et kurs som dette er gjen­nom­ført på forhånd.

Målgruppe

Kurset er tilrette­lagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruk/skogbruk og ansatte innen e‑verk, vegvesen, jern­bane­verket, park­vesen m.fl .

Emner for kurset

  • Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag
  • Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker
  • Bruk av arbeidsbenker
  • Sikkerhet og bruk av et hogst­opp­legg, tilrette­lagt for uttransport
  • Nedtaking av fast­felte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr
  • Kapping av stammer i spenn
  • Flerbrukshensyn
  • Riktig verne­ut­styr, bruk og vedlikehold

Varighet og praktisk info

15 timer. På kurset benytter delta­kerne sin egen sag og eget verne­ut­styr. Minimumsalder er 15 år (må ha fyllt 15 år innen kurs­start). 5–6 delta­kere pr kurs. Kurs gjen­nom­føres både på yrkes­dager og lørdager.