Grøfting etter hogst på skogsmark

Bilde av gravemaskin som har begynt arbeidet med å grave grøft ved felt
Grøfting skogsmark

Grøfterensk og supple­rings­grøf­ting gjen­nom­føres for å bedre foryn­gel­ses­for­hol­dene på arealer med midler­tidig høyere grunn­vanns­nivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunn­vannet stå 5–10 cm under mark­over­flata i vekst­se­songen etter hogst.

En høy grunn­vanns­stand redu­serer mulig­he­tene til god foryn­gelse og skog­pro­duk­sjon fordi:

  • oksy­gen­til­gangen til trærnes rotsystem reduseres
  • nedbryt­ningen av plante­rester går sent
  • marktempe­ra­turen blir lav
  • frost­faren øker

For å oppnå optimal foryn­gelse er det nødvendig å senke grunn­vannet til 30–40 cm under mark­over­flata. Dette medfører:

  • oksy­gen­til­gangen til rotsys­temet bedres
  • nærings­stof­fene blir lettere tilgjengelig
  • marktempe­ra­turen blir høyere rot tilveksten bedres
  • rotfestet bedres

Vannforbruket minker når den gamle skogen hogges og mange hogst­flater forsumpes midler­tidig. Grøfting bedrer forut­set­nin­gene for at foryn­gelsen skal lykkes og ny produk­sjon kan komme raskt i gang. Uten gjen­nom­ført grøf­ting vil disse area­lene ha en forlenget omløpstid.

NIBIO rapport: Lønnsomhet av grøf­te­rensk etter hogst .

Grøfting podcast