Geologi

Geologi og veibygging – Skogkurs veileder

I denne veile­deren vil du finne grunn­leg­gende infor­ma­sjon om hva du bør tenke på ved vurde­ring av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

Ikke alle masser er egnet – hva skal man gjøre da? Veilederen er et digi­talt doku­ment med mange lenker til annen litte­ratur. Det er også mulig å skrive det ut som et hefte.

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000