Foryngelseshogst

God plan­leg­ging er avgjø­rende for å kunne utføre hogsten på en best mulig måte. Før hogst må for­yngelsemåten og treslags­valget bestemmes. Riktig hogst­form er grunn­laget for en optimal foryngelse. 

Vi skiller mellom åpne og lukkede hogst­former. Ved åpen hogst-form (flate­hogst og frøtre­stil­lings­hogst) tar man ut en så stor andel av trærne på feltet at lys- og fuktig­hets­for­hol­dene endres radi­kalt. Dette kan mange steder bedre foryn­gel­ses­for­hol­dene, men kan også i en del tilfeller forverre forhol­dene. Ved lukket hogst­form (skjerm-stil­lings­hogst og bled­nings­hogst) vil det være så mange trær igjen at klima­for­hol­dene i skogen i stor grad er uendret. Jevn fuktighet og lystil­gang gir gjerne gode spire­for­hold. Man skiller på om det er åpen eller lukket hogst­form ved at det står igjen mer eller mindre enn 15 trær per dekar etter hogst. Ei hogst­flate mindre enn to dekar regnes ikke som åpen hogst­form, men som åpninger i eldre skog eller del av gjennomhogst.