Forvaltning av kantsoner – nettkurs

I et stadig villere og våtere klima blir kantsonenes betydning enda større.
Skogbruket har et samfunnsansvar i å forvalte kantsoner på en god måte.

Illustrasjon: Frostrøyk

Målgruppe
Primærmålgruppen for dette kurset er plan­leg­gere og entre­pre­nører i det opera­tive skog­bruket. Kurset er også rele­vant for skog­eiere, og andre inter­es­serte. Det forut­settes at kurs­del­ta­kerne har grunn­leg­gende skog­faglig kompetanse.

Etter kurset skal du ha kjenn­skap til:

  • Lære om kant­so­nens ulike funk­sjoner i skog
  • Bli kjent med og forstå serti­fi­se­rings ordning og lovverk som omhandler kantsoner
  • Forstå hva som er riktig skjøtsel og hvorfor
  • Lære om andre kant­sone­krav i skog

Tema
Kantsonens økolo­giske funk­sjoner
Lovverk og Norsk PEFC Skogstandard
Hva er riktig skjøtsel i kant­soner?
Øvelsesoppgave – tilstanden til kant­sonen
Andre kant­sone­krav i skog
Avslutningsoppgave

Kursets lengde
ca. 2 timer

Praktisk infor­ma­sjon
Pris 625,- (inkl. mva).
Kravet for å bestå kurset er 85 % riktige svar i den avslut­tende oppgaven. Du vil også bli testet under­veis i kurset for best mulig læring.

Nettkurset er primært beregnet for gjen­nom­fø­ring på PC. Nettbrett vil også fungere fint, mens mobil­te­lefon er minst egnet.

Etter første­gangs pålog­ging vil du ha tilgang til kurset i 12 måneder.