Forebygging av ras- og flomskader ved vei- og arealforvaltning

Forebygging av ras- og flomskader ved vei- og arealforvaltning

Forebygging av flom- og skred kommer stadig høyere på dags­orden. Et tiltak i denne sats­ningen var i 2016  kursing av saks­be­hand­lere i Gudbrandsdalen angå­ende fore­byg­ging av ras- og flom­skader ved vei- og arealforvaltning.

Gudbrandsdalen har de siste årene vært utsatt for store skader som følge av mye intensiv nedbør. Vann har kommet på ville veier, og ført til erosjons­skader og vann­re­la­terte skred. Mange av disse skadene har sin opprin­ne­lige årsak knyttet til veier (private og offent­lige). Problemene har ofte vært knyttet til tette stikk­renner, for dårlige grøfter, feil plas­se­ring, feil dimen­sjo­ne­ring osv. Utover veiene kan det være andre over­flate­tiltak som kan være utlø­sende for ras og flom, som f.eks. nydyr­king, bolig­felt, hogst­flater, hytte­felt og lignende.

I januar og februar 2016 ble det avholdt 3 kurs i Gudbrandsdalen der følgende tema­tikk ble tatt opp:

 • Risiko og sårbarhet (ROS) – Hva sier lovverket
 • Gjennomgang av ny land­bruks­vei­for­skrift og saks­gangen i vegsaker, herunder orga­ni­se­ring, vurdere ras og flom­fare, vurdere andre forhold, krav til bygge­plan, godkjen­ning, Veidatabasen ØKS, tilskudd, vedlikehold.
 • PBL – Hva er forskjellen når en vei bygges etter PBL?
 • Risikovurdering og årsaker til flom­skader og vann­re­la­terte skred – hvilke tiltak kan gjøres?
 • Dimensjonering av stikk­renner, prak­tisk bruk av kart og prak­tisk øvelse

Disse temaene resul­terte i mye dialog og spørsmål under­vegs i kursene.

Her finner du fore­dra­gene fra kursserien

Spørsmålene som kom opp dreide seg blant annet om:

 • Bruken av aktsomhetskart
 • Restriksjoner og evt nekting av tiltak
 • Ansvar
 • Rutiner i saksbehandlingen
 • Evt erstat­nings­ord­ninger

Disse temaene og spørs­må­lene er gjennom sommeren og høsten 2016 drøftet med repre­sen­tanter fra Landbruksdirektoratet, NVE, NIBIO og FM i Oppland. Landbruksdirektoratet, i samar­beid med andre rele­vante insti­tu­sjoner tar problem­stil­lin­gene til vurde­ring i den hensikt å avklare regel­verket og bidra til gode saks­be­hand­lings­ru­tiner fremover. 

Disse kursene får en oppføl­gingsdag i felt en snøfri dag til våren 2017, hvor disse temaene vil bli belyst i praksis. På en slik felt-dag vil representant(er) fra LDIR, NVE, NGU, NIBIO, FM, FYK, Skogkurs med flere delta.

 • Steinar Lyshaug

  Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000