Fagsamling vei – kursbeskrivelse

Gruppebilde fagsamling vei 2021
Gruppebilde fagsamling vei 2021

Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvik­ling og formid­ling av kompe­tanse innen forvalt­ning, plan­leg­ging, bygging og orga­ni­se­ring av skog­bru­kets infrastruktur.

Fagsamling vei har etter hvert blitt en tradi­sjon der veian­svar­li­ge/vei-inter­es­serte fra det offent­lige og det private møtes for å lære, disku­tere, dele opple­velser om aktu­elle temaer knyttet til infra­struk­turen i skogbruket.

Skogkurs arran­gerer samlingen med støtte fra Landbruks- og matde­par­te­mentet depar­te­mentet og Landbruksdirektoratet. 

Varighet og prak­tisk info
Tradisjonelt går fagsam­lingen over to dager ila. høsten. 

Påmelding
Fagsamlingen vil bli å finne enten i kurs­ka­len­deren eller via lenker på nyhets­brev og nyhets­saker på hjem­me­siden. Vi tar forbe­hold om tilstrek­kelig antall delta­kere for gjen­nom­fø­ring av samlingen.