Fagsamling vei 2021

Fagsamlingen ble i år avholdt i Agder, nærmere bestemt Kristiansand og Vennesla. Temaet for samlingen var bæreevne og massetak. Over 60 deltagere møtte opp fysisk første dagen på Scandic Sørlandet i Kristiansand og 35 deltagere fulgte presentasjonene over teams. 

Gruppebilde fagsamling vei 2021
Gruppebilde fagsam­ling vei 2021

Oppsummering for dag 1

Statsforvalteren i Agder, repre­sen­tert ved Karl Gjermund Damli åpnet fagsam­lingen med litt nøkkel­tall fra fylket. Utfordringer rundt infra­struk­turen i fylket ble tatt opp.

Veiplanlegger Terje Asdal tok oss kort igjennom noen problem­stil­linger som gir noen utford­ringer ved bygging av skog­s­veier. Betydningen av bygge­plan, oppføl­ging av bygge­fasen og «riktig» godkjen­ning, samt natur­fare var utford­ringer Terje pekte på.

Helge Kårstad fra Kystskogbruket har gjennom et prosjekt samlet infor­ma­sjon om kommu­nale begrens­ninger og flaske­halser på veinettet i fylkene med vest­kyst. Betydningen av de medføre store samfunns­øko­no­miske tap. Primærnæringene blir særs hardt rammet ved at disse må kjøre med svært redu­serte lass. Noe som medfører svært høye kippe­kost­nader. Så høye at det er på grensen til å gjøre skog­bruk ulønn­somt i store områder. Dette må løses ved fornuf­tige oppskriv­ninger, både for tonnasje/aksellast og vogn­tog­lengde, der dette er mulig. Skogbruket kan løse deler av utford­rin­gene ved å benytte andre tømmerbil-kombi­na­sjoner, der økning i antall aksler gir mulighet for økt tonnasje. Bra arbeid og fokus fra Kystskogbruket, Skogeierforbundet m.f. gjør at vi kan se opti­mis­tisk på skog­bruket i denne regionen som om noen tiår vil øke sin avvirk­ning betraktelig. 

Bæreevne er fokuset for denne samlingen. Mye handler om å bygge veien riktig. Ha kontroll på vannet og benytte mate­rialer som gir en sterk kropp. I tillegg finnes det andre hjelpe­midler som geosynteter og kjemiske stoffer. Allikevel må veiene benyttes fornuftig og til riktig tid. Dette gjelder hoved­sa­kelig for de ti-tusener av kilo­meter med skogs­bil­veier som ble anlagt før 1990 tallet, før dagens veinor­maler ble lansert utpå 90-tallet.

Jan i aksjon
Fagsamling vei 2021 – bære­evne ved Jan Bjerketvedt fra NIBIO
  • Jan Bjerketvedt fra NIBIO holdt to presen­ta­sjoner om bæreevne.
    • Hvordan sikre tilgjen­ge­lighet på skogs­bil­vei­nettet ved å bruke eldre veier fornuftig. Resultatene kommer i fra et bære­evne­pro­sjekt som er nær ved å avsluttes. Vi bør tenke over hva eldre veier er bygd opp av, samt massene i under­grunnen, når på året tømmeret skal ut, hvor mye tømmer som skal trans­por­teres og om trans­porten bør stoppes i peri­oder med mye nedbør. 
    • Hvordan forsterke skogs­bil­veien som resultat av bæreevnemålinger.
  • Ivar Faksdal fra SafeControll presen­terte hvordan bære­evne­må­linger med tungt fallodd (henger­mon­tert) foregår og hva resul­ta­tene kan benyttes til. Med denne metoden kan vi forsterke veier der det er behov og med en tykkelse som er vurdert etter faglige fakta.
  • Sigbjørn Hammer, en godkjent veiplan­legger fra Trøndelag, plan­legger i et område (Nidaros og Innherred skog­nett­verk) der det har blitt satt som vilkår for utbe­ta­ling av tilskudd til ombygging/opprusting av skogs­bil­veier at bære­evnen skal under­søkes. Dette er et nyttig vilkår som poten­sielt kan spare utbygger og tilskudds­giver mye penger ved at tilta­kene settes inn der det trengs og at det ikke over­di­men­sjo­neres. Sigbjørn belyste også bruk av bruk av hånd­holdt lett­vekts­fallodd og når tungt fallodd bør benyttes. 
  • Kenneth Jobotn Leksvik fra geosyntet leve­ran­døren Ten Tex hold et over­siktlig innlegg om ulike geosynteter og bruken av disse på land­bruks­veier. Med geosynteter kan lagtyk­kelsen redu­seres og leve­tiden på veien øke ved riktig og fornuftig bruk.

Massetak var det andre hoved­te­maet på årets fagsam­ling. Litt som oppføl­ging fra fjor­året, da en del problem­stil­linger ble presen­tert og svarene ble hengende noe i luften. Landbruksdirektoratet har i mellom samlin­gene tatt grep og innledet gode dialoger med Direktoratet for Mineralforvaltning. Per Odd Rygg fra Landbruksdirektoratet holdt et innle­dende fore­drag før Ola Overby fra Direktoratet for Mineralforvaltning tok over stafett­pinnen og hold et avkla­rende innlegg rundt hva vi må forholde oss til ved etab­le­ring av massetak i forbin­delse med bygging av landbruksveier.

Helhetlig plan­leg­ging er viktig, og i denne sammen­hengen, hvordan bygge en vei som tar hensyn til drifts­tek­niske utford­ringer og sikkerhet. Naturfare er et økende tema de fleste steder i landet og kanskje spesielt på Vestlandet med bratte rasut­satte sider. Skogkurs har gjennom flere prosjekter prøvd å sette fokus på hvordan skog­bruket må tilpasse skog­bruket for å ivareta sikker­heten til inter­es­sene nedenfor. Steinar Lyshaug og Even Hoffart holdt et innlegg om problematikken.

Jus og tolking av regel­verk bør gjøres av jurister med riktig fagkom­pe­tanse. Mange spørsmål blir spilt inn for skog­bruks­sjefer i kommune, som igjen tar en snakk med rådgi­vere i fylkes­kom­munen eller Statsforvalteren. Når usik­ker­heten hos offentlig forvalt­ning blir for stor spilles spørs­må­lene inn til juristen i Landbruksdirektoratet: Vegard Wist tok for seg noen av de vanlige spørs­må­lene som har blitt spilt inn og ga en tolk­ning som kan være veile­dende for de som står i aktuell situa­sjon. Vegard ga også noen tolk­ninger på sparket etter spørsmål fra salen.

Ettersom mange av delta­gerne på fagsam­lingen repre­sen­terer offentlig forvalt­ning ville senior­råd­giver Per Odd Rygg fra land­bruks­di­rek­to­ratet også infor­mere litt om nyheter rele­vant for forvalt­ningen. Tilskuddssatser og løfter om et felt­verktøy var noe av det Per Odd tok for seg.

vslutningsvis ble nyheter fra Skogkurs presentert.
Fagsamling vei 2021 – avslut­ningsvis ble nyheter fra Skogkurs presentert.

Avslutningsvis ble nyheter fra Skogkurs presen­tert. Nye veiplan­leg­gere under utdan­ning, nytt mate­riell om land­bruks­vei­bruer og om veiøko­nomi er noe vi kan glede oss til når Skogkurs vil lansere ny versjon av Skogkurs.no rundt årsskiftet. I tillegg håper Skogkurs på en videre­ut­vik­ling av et digi­talt regist­re­rings­verktøy for å klar­legge vedli­ke­holds­behov på skog­s­veier, den er nå pilot-utviklet. 

Takk til alle som holdt fore­drag denne dagen!


Oppsummering for dag 2

En fagsam­ling vei må ha en feltdag der vi kan se og disku­tere proble­ma­tikk som har blitt belyst på fagsam­lin­gens dag 1.

Skogbrukssjef i Vennesla kommune, Rune Iveland har i samråd med Statsforvalteren funnet inter­es­sante skog­svei­pro­sjekter å besøke. Alle anleg­gene plan­lagt av veiplan­legger Terje Asdal.

Vi startet ved å se på en avkjø­rings­lomme med snuplass i forbin­delse med legging av tømmer nær riksvei 9. Helt nødvendig for å sikre tilstrek­kelig velte­plass og en sikker velte­plass vekk fra riks­veiens trafikk. Videre kjørte vi til et større veian­legg ved Åsen, der er det bygget ca. 900 meter med skogs­bilvei, veiklasse 3, og det bygges 3 trak­torvei-greiner fra denne veien. To på over 1 kilo­meter og en trak­torvei på noen hundre meter. Vi var så heldige at vi fikk se anleggs­ma­skiner i full sving med å bygge veien. Veiene bygges solid etter en kombi­na­sjon av «spreng­fjell­me­toden» og bruk av massetak. Det vil si at veien anlegges på masser skutt ut i veitra­seen. I tillegg krevde dette kuperte land­skapet med innslag av myrer og krevende bekke­daler såpass mye masse at det ble omsøkt og godkjent et massetak på i under­kant 10 000 m3.

Fagsamling vei 2021 - etablering av massetak
Vi så på masse­taket etab­lert i starten av veien og det ble snakket om bl.a. søknads­pro­sessen, melding til Dirmin, avslut­ning og bruk av arealet i ettertid, sikring (legg merke til gjerdet på toppen) og miljøperspektiver.
Fagsamling vei 2021 - terrengprofil
Videre kjørte vi først over et beite der en mindre trak­torvei lå, nødvendig avsatt for å komme inn til skogen. Det ble bemerket at helnings­vinkel i skjæ­rin­gene trolig var på kanten av minste­kra­vene, men en nødven­dighet for å ikke spise for mye av kultur­marken. Det ble også vist til hensyn til et kultur­minne, gammel rydnings­røys, som veifrem­fø­ringen ikke fikk berøre.
Fagsamling vei 2021 - løsning på vei i kuperte og harde åser
Lenger inn kommer vi til et idyl­lisk skogs­tjern imellom kuperte, harde åser. Løsningen for veifrem­fø­ringen ble å legge veien nær vannet, men med nødvendig kant­sone. Veien er etter sigende lagt så harmo­nisk som mulig med avven­ninger rundt vann­miljø og landskap
Fagsamling vei 2021 - løsning på vei gjennom ei myr
Vi fikk også sett på et strekk der ei lita myr imellom fast­mark har blitt trauet ut og fylt med stein. Hvilken løsning er best? Uttrauing eller geosynteter? Veiens levetid, bruk, Co2 og sikkerhet ble diskutert.

Vi gikk videre gjennom en diger fjell­skjæ­ring på begge sider. Sprengt ut for å komme seg videre inn i terrenget. Inn til et område som tidli­gere har vært regnet som et økono­misk null-område for skogs­drift. Nødvendig eller ikke.., det er en effektiv måte å sikre tilstrek­kelig med masser til veien uten å bli omfattet av bestem­mel­sene i mine­ral­lova, selv­føl­gelig med forbehold.

Kupert, bratt og mye fjell og blokker.
Kupert, bratt og mye fjell og blokker. 
Sørlandterreng

Vi avsluttet spaser­turen nede i en sving, helt i kanten på en MIS-figur og som viser Sørlandsterrengets utford­ringer i sin helhet. Kupert, bratt og mye fjell og blokker (bilde med graver). På denne trak­tor­veien er det forståelig at det anlegges veiklasse 7, trak­torvei, grunnet stig­ning, men den andre trak­tor­veien vi så på ble det rom for litt disku­sjoner om det her hadde vært mulig å anlegge en veiklasse 3 eller 4 utenfor stor merkostnad? (bilde med «flat» vei). 

Demonstrasjon av lettvektsfallodd og vi diskuterte resultater og løsninger.
Demonstrasjon av lett­vekts­fallodd og vi disku­terte resul­tater og løsninger.

Etter besøket på veiene ved Åsen kjørte bussene videre til et veian­legg ved Stallemo. På vei inn tok vi en stopp der veien går over dyrka­marka, som byr på problemer i store deler av året grunnet svak bæring. Her ble lett­vekts­fallodd demon­strert og vi disku­terte resul­tater og løsninger.

Deretter skulle ferden gå inn på et veian­legg bygget for en del tiår siden med en del utford­ringer og løsninger inter­es­sante å disku­tere, men dess­verre ville ikke den første bussen starte. Bussen sto i avkjø­ringa til skog­s­veien og vi så oss nødt til å kansel­lere planene på denne veien og vende snuta mot Øvrebø skyt­terhus der lunsj og avslut­ning skulle foregå.

En spesiell takk til Rune Iveland, Karl Gjermund Damli og Terje Asdal for plan­leg­gingen og gjen­nom­fø­ringen av felt­dagen. Vi takker også grunn­ei­erne for at vi fikk se på veianleggene. 

Vi takker alle delta­gerne på årets fagsam­ling for to trive­lige dager, og vi ser frem til neste års fagsamling.