Fagsamling vei 2020

Grunnet Korona-situasjonen valgte Skogkurs den trygge løsningen med å holde arrangementet på hjemmebane. Til tross for dette tok hele 50 faginteresserte turen til Honne Hotell og Konferansesenter på Biri.

Fagsamling vei 2020
Fagsamling vei 2020

I tillegg fulgte over 20 personer fagsam­lin­gens dag 1 over webinar, og med det kan vi konsta­tere at årets samling ble en suksess. 

I år foku­serte vi på viktig­heten av veiplan­leg­geren og hvordan pådriver-prosjekter får fart i skog­svei-sats­ningen. Trøndelag har igjennom flere år satset stort på pådri­vere og veiplan­leg­gere.  Dette har resul­tert i et godt fagmiljø og høy akti­vitet på bygging og forny­else av skogsbilveinettet.

Fylkesmannen i Trøndelag representert av Tor Morten Solem
Fylkesmannen i Trøndelag repre­sen­tert av Tor Morten Solem

Skogkurs har på oppdrag av Landbruksdirektoratet utdannet veiplan­leg­gere og jobber konti­nu­erlig med å følge opp nye og «gamle veiplan­leg­gere». Veiplanleggere som har gått igjennom Skogkurs sitt kurs-opplegg for veiplan­leg­gere er å regne som profe­sjo­nelle veiplan­leg­gere ref. Landbruksveiforskriftens §3–3. Du finner ei liste over godkjente veiplan­leg­gere på Skogsvei.no, dess­verre har ikke de ny-godkjente veiplan­leg­gerne kommet opp på lista pr. dags dato. 

Et annet viktig tema er helhetlig plan­leg­ging. Å plan­legge og bygge en skog­svei som hensyntar dimen­sjo­ne­rende kjøretøy og som legges fornuftig i terrenget for å tilfreds­stille kravene iht. veinor­ma­lene er en ting, men fokuset på bruker­venn­lighet og utfor­ming for å sikre gode drifts­løs­ninger og logis­tikk rundt tømmer­trans­porten må forbedres. Veiplanlegger Sigbjørn Hammer belyste veiplan­leg­ge­rens roller, poten­sialer og problem­stil­linger som ofte dukker opp. Han tok også opp viktig­heten av bygge­planen som verktøy for entre­prenør, skog­eiere og offentlig forvaltning. 

For en veiplan­legger blir det alltid en avvei­ning om hvilke bygge-teknikker som skal benyttes i ulike områder etter under­grunn og masse­typer som finnes. Potensielle entre­pre­nører i et område med tilhø­rende maskin-park er også en del av vurde­rings­grunn­laget. Ofte kommer diksjonen om distanse til kommer­si­elle massetak og de sted­egne massenes egnethet til veibyg­ging. Noen steder er svaret enkelt, men ofte må det gjøres en vurde­ring før bygge­start om veien skal bygges ved å sprenge seg frem i terrenget eller legges partier med løsmasser og heller tilføre nødvendig mengde egnede masser. Her dukker ofte spørs­målet om massetak opp. Er det mulig å opprette løsmassetak eller fjelltak? Og med det ofte logis­tikken med å bear­beide massene igjennom knuse­verk og sorte­rings­verk. Helge Midtun, skog­bruks­sjef på Hadeland og Nittedal har lang erfa­ring med fjell-massetak og har syste­ma­tisk jobbet med å etab­lere større massetak stra­te­gisk rundt på Hadeland. Carl Olav Holen fra Fylkesmannen i Innlandet og Per Odd Rygg fra Landbruksdirektoratet tok oss videre igjennom forma­li­te­tene rundt det å opprette massetak til land­bruks­veier. Det er viktig at vi handler innenfor lovver­kene slik at vi også i frem­tiden kan benytte Landbruksveiforskriften til å opprette massetak, det vil spare oss for mye admi­ni­stra­sjon og kostnader.

Fagsamling vei 2020 - befaring massetak Toten Almenning
Fagsamling vei 2020 – befa­ring massetak Toten Almenning

Gode veier bør belønnes! Jan Gaute Lie, skog­sjef for Glommen Mjøsen Skog hadde en «forsvars­tale» som han selv formu­lerte det. Hvis tømmer­kjø­perne ikke tenker lang­siktig og stimulerer/motiverer skog­eiere til å inves­tere i vei i forbin­delse med hogster kan mye av ressurs­grunn­laget for frem­ti­dige inves­te­ringer forsvinne. Vi driver en lang­siktig næring og fornuf­tige valg må gjøres til riktige tider og her er tømmer­kjø­perne i en særstil­ling til å rett­lede skog­eiere til å ta fornuf­tige valg. Å ha en god vei som er anvendbar til store deler av året blir bare vikti­gere og vikti­gere med dagens usik­kerhet rundt klimaet i tillegg blir ikke kjøre­tøyene noe mindre. Dag Sjølaas fra Norges Skogeierforbund og tømmer­bil­sjåfør Jan Ivar Simensen snakket varmt om 74-tonns tømmer­vogntog og mulig­he­tene dette gir uten økt veis­li­tasje eller behov for endret utfor­ming på veinettet. Det pågår for tiden mye testing for å få innført 74-tonns-vogntog i Norge. Jan Bjerketvedt fra NIBIO støttet opp med nyeste bære­evne­forsk­ning rundt 74-tonn-prosjektet. Han tok også opp effekten av binde­midler som Dustex og Ecoroad/Groundeco til å øke bære­evnen i veier. 

Til slutt tok Per Odd Rygg fra Landbruksdirektoratet oss igjennom SHA- og HMS- plan­leg­ging, tilskudds stati­stikk og hvem som sitter med ansvaret.

Takk til alle fore­drags­hol­dere for gode presentasjoner!

Påfølgende dag gikk turen ut i skogen for å se på et veian­legg under bygging på Toten Allmenning Lodd 2 sin eiendom. Almenningsbestyrer Rolf Børstad, entre­prenør Geir Bjerkeengen og veiplan­legger Erik Gjerstadberget guidet oss igjennom bygge­pro­sessen. Her var det mye spen­nende å se på, alt fra et stort massetak omsøkt etter plan- og bygnings­loven og opprust­nings­pro­sjekt med tilhø­rende nyan­legg. Her var det utford­ringer med tanke på grunt fjell. Veien ble disku­tert og vurdert med hensyn til skje­maet for resul­tat­kon­troll. Denne veien uten spesi­elle stig­nings- og kurvatur-utford­ringer ble raskt konklu­dert med til å bli en solid og pent utformet vei der hensyn til land­skap, våtmarks­om­råder og friluftsliv spesielt var hensyntatt.

Fagsamling vei 2020 - bruk av geosynteser på bæresvak grunn
Fagsamling vei 2020 – bruk av geosyn­teser på bære­svak grunn

Med det takker Skogkurs for årets arran­ge­ment og ser frem til neste års Fagsamling vei!