Fagsamling vei 2019

Årets fagsamling vei ble arrangert i Oppland den 17. og 18. oktober. Hele 90 personer møtte opp til årets samling, noe som er rekord. Fagsamlingen ble utført med foredrag på Honne hotell og konferansesenter i Biri og ekskursjon påfølgende dag til ulike destinasjoner i Gjøvik kommune.

Hovedtemaene på årets samling var bruer og bygge­pro­sessen på en landbruksvei.

Bruer og byggeprosessen på en landbruksvei var årets tema på fagsamling vei 2019

Et par oppsummeringer fra dag 1:

Veieier må bli bevisst sitt ansvar når det kommer til bruer. I Nord-Østerdalen blir det nå gjort en kart­leg­ging av 150 bruer, der tilstand og forslag til utbed­ringer blir vurdert. Kartleggingen viser så langt at 10% bruene holder kravene uten merk­nader. En god del bruer kan ikke benyttes uten store utbed­ringer, og resten må vedli­ke­holdes for fort­satt å kunne benyttes slik de står i dag. Det er brueier som er ansvarlig for at brua holder de krav som kreves i forhold til bruken av veien.

Veiplanlegger Erik Gjerstadberget gikk i gjennom en normal bygge­pro­sess. I den påføl­gende disku­sjonen, kom det frem at det blir avgjø­rende frem­over at det kobles opp kompe­tente folk før, under­veis og i etter­kant av skogs­bil­ve­isaker som er av et visst omfang. Veieier, veient­re­prenør og kommunal forvalt­ning (skog­bruks­sjef), har varie­rende innsikt (og til dels varie­rende ressurs­til­gang), og derfor blir det viktig ha dette i tankene når de kommu­nale retnings­lin­jene for tilde­ling av tilskudds-midler til land­bruks­veier nå skal etab­leres. Noen fylker har hatt stor suksess med å gi veieier ekstra tilskudd til bruk av profe­sjo­nell veiplan­legger til plan­leg­ging og oppføl­ging av veipro­sjek­tene – f.eks 3 + 3%. Det er spesielt to vesent­lige konse­kvenser av en slik ordning – kvali­teten på slutt­pro­duktet blir som planlagt/bestillt og kompe­tansen til veient­re­prenør, skog­bruks­sjef, veiplan­legger og veieier øker i takt med antall vellyk­kede prosjekter. 


Dag 2

Fagsamling vei 2019 - feltbefaring
Feltbefaring

På felt­be­fa­ringen dag 2 dro vi ut på tur med to fulle busser. Vi så først på et rela­tivt nytt veian­legg der bygge­saken og bygge­pro­sessen ble gått igjennom av forvalt­ningen og veiplan­legger. Temaer som geologi og viktig­heten av å sikre god drene­ring på veien ble også tatt opp. Den besøkte veien er et godt eksempel på hvordan en skog­svei bør se ut med dype grøfter, solid veikropp, et tykt slitelag og lite vege­ta­sjon i og ved veikroppen. Plassering av deler av veien er kanskje ikke helt opti­malt og veien burde muli­gens vært knyttet til det eksis­te­rende veinettet på en annen måte enn slik det ble. Dette viser viktig­heten av helhetlig plan­leg­ging og forvalt­ning av bilveiene slik at verdi­skap­ningen i skog­om­rå­dene våre blir ivare­tatt. De neste stop­pene denne dagen var ved bruer. Akontroll tok oss igjennom bruin­spek­sjon og ga delta­gerne perspek­tiver om hva som er viktig å vurdere. Elv og bekker er flaske­halser for skog­næ­ringen. Uten fornuf­tige og trygge krys­ninger kan store arealer bli vans­ke­lige å drive. Dessverre er tilstanden på mange skog­bil­vei­bruer usikre og vi oppfordrer skog­eiere og veilag til å gjen­nom­føre enkle bruin­spek­sjoner og drive enkelt vedli­ke­hold. Er man usikker om bruas tilstand og bære­evne er tilstrek­kelig, bør den utredes av fagpersoner. 

Etter endt samling kan vi konklu­dere med at fagsam­ling vei nr. 30 var en suksess!

Fagsamling vei 2019 - avslutning
Avslutning fagsam­ling vei 2019