Fagsamling vei 2018

Årets fagsamling vei ble arrangert i Vestfold den 17. og 18. oktober. Hele 72 personer møtte opp til årets samling, noe som er rekord. Fagsamlingen ble utført med foredrag på Quality Hotel i Tønsberg og ekskursjon påfølgende dag til ulike destinasjoner i Vestfold.

Fagsamling vei 2018

Dag 1

Ulike fore­drags­hol­dere tok opp temaer som bruk av ulike fjel­typer til veibyg­ging (v/ Ole Nashaug), etab­le­ring av fjelltak/sprenging av fjell (Kjell Foss AS) og spreng­fjell-teknikk (entrep. P.A. Lia) før lunsj. Geosynteser og rør blir stadig vikti­gere i veian­legg og Viacon presen­terte noe av hva som finnes i markedet. Forskning er viktig for å forstå og kanskje kunne gjøre noe med dagens og frem­ti­dens utford­ringer i et veian­legg. Mikael Bergqvist fra Skogforsk gikk inn på noe av det som er aktuelt i Sverige. Bruer og bære­evne er i fokus, noe som er av inter­esse også for norske forhold.

Etter en kort pause ble temaet bære­evne­klas­si­fi­se­ring gått nøyere igjennom av Safecontrol, før Skogkurs tok opp mangelen på veived­li­ke­hold som følge av inak­tive og sovende veilag. Veivedlikeholdsforeninger kan være en orga­ni­se­ring som kan forbedre situa­sjonen og VVFWEB er et glim­rende verktøy som letter regn­skapet. Til slutt ble natur­skade­takst gått igjennom av en ruti­nert veiplan­legger, Terje Uthushagen. Skader på veian­legg som følge av økt ekstremvær vil trolig fore­komme oftere i årene frem­over. Dagen ble rundet av og delta­gerne møttes seinere til utsøkt middag og god stemning. 

Dag 2

Fullastet buss dro av gårde til Bakke Mølle. Et kultur­his­to­risk innslag. Der inne­haver loset delta­gerne gjennom mange hundre år med mølle og sagbruks­his­torie. Neste stopp var på en skogs­bilvei i Holmestrand, vest for innsjøen Eikeren. Denne veien ble tatt av flom, noe som førte til opprus­ting og omleg­ging av veitra­seen i 2014. Nevnte entre­prenør P.A. Lia sto for arbeidet med spreng­fjell­tek­nikk. Veien er lang­bratt og svin­gete pga. topo­gra­fien, men en ting er sikkert: bære­evnen og drens­sys­te­mene er upåkla­gelig. Skogeier og skog­eiers regn­skaps­fører kom med nyttig infor­ma­sjon om stra­tegi, skog­be­skat­ning, bruk av skog­fond og tilskudd før lunsj til en fantas­tisk utsikt og strå­lende sol. 

Siste stopp ble på en skogs­bilvei nær Haslestad Bruk. Denne veien er under opprus­ting av den samme entre­pre­nøren P.A. Lia, også etter metoden spreng­fjell­tek­nikk. Som veien befart tidli­gere er denne også bratt og svin­gete, men like solid. Sprengfjellteknikken sørger for å danne dype drene­rende grøfter og et solid bærelag. Det benyttes kun graver med bore­ap­pli­ka­sjon og en annen graver til å sortere og legge ut massene fort­lø­pende. Valsing og utleg­ging av tilkjørt slitelag er egne opera­sjoner som gjen­nom­føres til slutt. For mange er denne teknikken mindre kjent enn f.eks. bruk av fjelltak under­veis på veien. Det fasci­ne­rende er at prisen og kvali­teten blir omtrent den samme. Noen mangler ble riktignok avdekket av de delta­gende veiplan­leg­gere på samlingen, som enkelte stig­ninger og kurver som var noe for bratte og smale. Dette er vesent­lige momenter for å sikre trygg trans­port på veien.

Konklusjonen bør være at: for å bygge om en skogs­bilvei i krevende terreng eller bygging av ny vei, bør man benytte en god veiplan­legger til å utar­beide en over­siktlig bygge­plan, gjerne i dialog med en kompe­tent entreprenør. 

Fellesbilde fagsamling vei 2018
Fellesbilde fagsam­ling vei 2018