Fagsamling vei 2017

Årets Fagsamling Vei ble arrangert i Molde, 18. og 19 oktober. Samlingen ble gjennomført for 28. gang, og deltakertallet var veldig bra med 68 personer dag 1 og 50 personer på dag 2.

Fagsamling vei 2017

Dag 1 ble åpnet av land­bruks­di­rek­tøren i Møre og Romsdal, Frank Madsøy. Fylkesskogmester Åsmund Asper fra samme fylke tok over pinnen og snakket om utford­ringer knyttet til flaske­halser og oppskri­ving av veilisten med hensyn til lengde og total­vekt på tømmer­bi­lene. Med unntak av en sesjon med et veipro­sjekt i Halsa kommune hvor det skal bygges erstat­nings­veier for E39, som skal skjære igjennom et skogster­reng, ble resten av dagen viet til Ras, flom og Skred.

Skogbrukssjef i Rauma, Rune Horvli startet tema­tikken rundt ras, flom og skred med å foku­sere på ansvar, lovverk og utford­ringer knyttet til midler­tidig godkjen­ning av drifts­veier. Jørn Lileng i land­bruks­di­rek­to­ratet snakket om pågå­ende prosjekter og utford­ringer knyttet til ras, flom og skred. Jan Bjerketvedt fra NMBU/NIBIO viste oss eksempler på hva som kan være utlø­sende faktorer for ras, flom og skred, samt hvilke verktøy som kan benyttes til plan­leg­ging av diverse areal­ba­serte inngrep og samtidig begrense faren for natur­farer. I tillegg snakket Bjerketvedt om pågå­ende prosjekter knyttet til tematikken.

Hallvard Berg fra NVE fortalte forsam­lingen om deres rolle og om Naturfareforum som skal drive med fore­byg­gende arbeid i tilknyt­ning til natur­fare. Sandra Alnes fra Ldir avsluttet inne­se­sjonen med å sette forsam­lingen inn i lover og regler knyttet til natur­skader og hvordan natur­skade­takst kan gjennomføres.

Nytt av året var at forsam­lingen ble tatt med ut på befa­ring på dag 1. Vi reiste opp i marka ovenfor Molde for å se på nybygd, kombi­nert skogsbilvei/turvei med utsikt over hele Molde. Der ble vi også under­holdt av en livlig skog­shis­to­riker ved navn Austigard.

Dag 2 satte vi oss på bussen for å beskue utford­rin­gene med ras, flom og skred i praksis. Været var prakt­fullt, og disku­sjo­nene ble mange. Vi så på taubane­drifter kombi­nert med nye veier, store bratte skog­om­råder som ligger overfor bygge­felter med stor fare for skred ved feil inngrep, og en grave­drift hvor økono­mien til skog­eier ble veldig god etter god plan­leg­ging av tømmer­kjøper. Underveis stoppet vi ved vakre Valldal for lunsj og vi kjørte ned Trollstigen med varie­rende spen­nings­nivå på passa­sje­rene i bussen.

Deltakerne var enga­sjerte og den utford­rende tema­tikken rundt faren for ras, flom og skred ble godt belyst i praksis.

Fagsamling vei 2017