Fagsamling vei 2016

Årets Fagsamling, som er den 27. i rekken, ble gjennomført i Haugesund 19. og 20. oktober. Det er betydelig interesse for temaene som tas opp – med 70 personer på dag 1 og 60 på dag 2.

Fagsamling vei 2016 - fellesbilde

Dag 1

- på Hotell Scandic Maritim; Samlinga ble åpnet av ordfører i Vindafjord kommune, Ole Johan Vierdal.

Dagens program var fore­drag om blant annet skog­bruks­plan­leg­ging (Jan Ivar Rødland, Vestskog og Jan-Erik Ørnelund Nilsen, Landbruksdirektoratet), hoved­plan for skog­s­veier (Helge Kårstad, Kystskogbruket), skog­på­dri­vere (Kai Børge Amdal, skog­bruks­sjef Midtre Gauldal kommune), eien­doms­over­byg­gende samar­beid (Terje Natland, Fylkesmannen i Hordaland) og orga­ni­se­ring av private skog­s­veier ( Jan Olsen, Skogkurs), i tillegg til:

  • Regionale drifts­tek­niske utford­ringer i Rogaland (Stein Bomo, Fylkesmannen Rogaland). En eien­doms­struktur hvor samar­beid mellom skog­eiere gir de beste løsnin­gene, rela­tivt lav veidek­ning i skogen, mye vans­kelig terreng og flaske­halser på det offent­lige veinettet. Ulik prak­ti­se­ring av land­bruks­vei­for­skrif­tens omtale av «grave­drifter», Kapasitet og kompe­tanse på skog­om­rådet i kommu­nene blir en stadig større utford­ring, mer fokus på Landbruksfaglige helhets­løs­ninger, veiplan­leg­ging og hoved­plan for skogsveier.
  • Normaler for land­bruks­veier (Jan Olsen, Skogkurs). Gjeldende normaler for land­bruks­veier fore­ligger nå i trykt versjon og det er utar­beidet en kort­ver­sjon for bruk i felt. Begge kan kjøpes i butikken hos Skogkurs. I forbin­delse med tryk­kingen er det gjort noen korri­ge­ringer, enkelte presi­se­ringer og henvisninger/lenker er oppda­tert. «Versjon august 2016» kjenne­tegnes best på at Statens land­bruks­for­valt­nings logo på omslaget er erstattet av logoen til landbruksdirektoratet
  • Private skogs­bil­veier – ansvars­for­hold (Per Kristoffersen, Fylkesmannen i Telemark og Jan Olsen, Skogkurs). Foredraget tar utgangs­punkt i hefte om «Private skogs­bil­veier – ansvars­for­hold» som ble presen­tert av Skogkurs i 2015 med Toril G. Kjøllesdal som forfatter (se Skogsvei.no, fane 5).
  • Tømmertransport på offent­lige veier (Dag Skjølaas, Skogeierforbundet). Ved trans­port av tømmer på offentlig vei, er det åpnet for 24 meter lange vogntog på 60 tonn. Høydebegrensningen som tidli­gere var 4 meter, er tatt bort (tillatt høyde er 4,5 meter forut­satt godkjent elekt­ro­niske stabi­li­se­rings­kon­troll). For at dette skal ha en prak­tisk betyd­ning for skog­næ­ringa, er det viktig at Veilista som er en forskrift, blir tilpasset disse endrin­gene ved at veier som tåler tømmer­vogntog på 2460 blir oppskrevet admi­ni­stra­tivt. Presentasjonen gir blant annet en over­sikt status for dette arbeidet.
  • Hva (hvem) er profe­sjo­nelle veiplan­leg­gere? (Jørn Lileng, Landbruksdirektoratet). Kommuner, skog­eiere mv. skal vite hvem de kan henvende seg til når det er behov for planleggerkompetane/profesjonell veiplan­legger innen land­bruket. Skogkurs gjen­nom­fører i løpet av høsten 2016 og i samar­beid med Landbruksdirektoratet, NIBIO, HiHM, campus Evenstad og Skogeierforbundet, et kvali­fi­se­rende oppda­te­rings­kurs for å doku­men­tere plan­leg­ger­kom­pe­tansen til dagens plan­leg­gere. Deltakerne vil etter gjen­nom­ført kurs motta et kurs­bevis som Veiplanlegger i land­bruket – har «plan­leg­ger­kom­pe­tanse» og vil være å forstå som «profe­sjo­nelle planleggere».

Dag 2

- Befaring i kommu­nene Tysvær og Vindafjord hvor vi blant annet besøkte;

  • «Spektakulær veibyg­ging» på eien­dommen Amdal, eid av Haugesund Omland Skoglag AS i Tysvær kommune.
  • Museet «Ryfylke Toldsted» på Nedstand
  • Vegprosjekt med tanke på taubane­drift i Vindafjord under bygging hos skog­eier Torleif Stople.
  • Ny tømmerkai Søndenåneset i Vindafjord kommune.
Fagsamling vei 2016