Fagsamling vei 2015

Fagsamlinga er et «Forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen skogbrukets driftsteknikk», spesielt tilrettelagt for offentlig forvaltning. 

Årets arran­ge­ment som er det 26. i rekken, ble gjen­nom­ført i Trøndelag (i kommu­nene Stjørdal og Selbu). Deler av dag 1 ble arran­gert i samar­beid med Kystskogbruke hvor hoved­tema var presen­ta­sjon av prosjektet Infrastrukturprogrammet. Bakgrunnen for prosjektet er det store uutnyt­tede nærings­po­ten­sialet som ligger i kyst­skog­bruket fra Rogaland til Finnmark. Prosjektet er gjen­nom­ført i et samar­beid mellom SINTEF, NIBIO og Skogkurs, og etter oppdrag fra Skognæringa Kyst. Det vises til nærmere omtale på kystskogbruket.no

Øvrige tema på dag 1:

Ny forskrift om plan­leg­ging og godkjen­ning av land­bruks­veier gjel­dende fra juli 2015. Hvordan skal den nye forskriften skal prak­ti­seres? Det vises for øvrig til Landbruksdirektoratets:

Ny Naturskadeerstatningslov trer i kraft 1. januar 2017. Landbruksdirektoratet orien­terte om den nye loven og nytt system for takse­ring og utmå­ling av natur­skade­er­stat­ning. I tillegg ble det orien­tert om Regionale utford­ringer – hva gjør Fylkesmannen, Forsterking av bære­evne – ulike metoder,    prosjektet «Sporløs kjøring» og Registrering av trak­tor­veier ved bruk av laserdata. 

På dag 2 var det blant annet befa­ring av Vårvollveien (nybyg­ging, v.kl. 4) i Selbu kommune, hvor Kyllo Maskin AS, demon­strerte legging av stikk­renne. Øvrige tema var:

  • Landbruksveiforskriften; når er «grave­drifter» og ombyg­ging og punkt­ut­bed­ring av land­bruksvei søknadspliktig?
  • Sikteanalyser og grense­kurver for slitelag
  • Bruk av Dustex til støv­bin­ding og stabilisering
  • Områdeplanlegging
  • Opprusting/forsterking av skogs­bilvei med bruk av Combigrid