Fagsamling vei 2014

Fagsamling vei er et «Forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen skogbrukets driftsteknikk». Årets arrangement som er det 25. i rekken, ble gjennomført i Drammen kommune i Buskerud.

Fagsamling veri 2014 - foto: Jan Olsen

Lunsj ved Brekktjern skogs­bilvei (Øvre Eiker kommune.) Foto: Jan Olsen

Årets samling var gitt over­skriften «Vi går nye veier sammen». I alt rundt 70 personer var med på hele, eller deler av samlinga som gikk over 3 dager.

Den første dagen var avsatt til skog­bru­kets egne vegplan­leg­gere. Det var lagt til rette for at også studenter kunne delta, og i alt 11 studenter (7 fra HiHE, campus Evenstad og 4 fra NMBU) var med på arrangementet.

På dag 2 ble det fore­dratt og disku­tert regio­nale utford­ringer i Buskerud, status for land­bruks­vei­for­skrifta, land­trans­port, natur­skade og skog­s­veier, kontroll og data­baser og skog­s­veier og organisasjonsformer.

Dag 3 (befa­ring) var hoved­te­maene skogs­bilvei og natur­skade og planlegging/krav til bygge­plan. Ut fra disku­sjonen må en vel kunne si at det fort­satt er mye å ta tak i.