FAGSAMLING for feltkontrollører av hjorteviltkjøtt – kursbeskrivelse

Samlingen skal gi felt­kon­trol­lører mulighet for å tilegne seg infor­ma­sjon om nye utford­ringer og problem­stil­linger. Samt å kunne disku­tere hvordan ordningen fungerer i praksis.

De første kursene i Feltkontroll av hjorte­vilt­kjøtt ble arran­gert i 2010. Etter 210 kurs er over 6 000 delta­gere utdannet som felt­kon­trol­lører i regi av Skogkurs.

Det har skjedd en del innenfor hjorte­vilt­kjøtt­om­set­ningen og annet som berører felt­kon­troll­ord­ningen siden 2010. Det kan i korthet nevnes bly i vilt­kjøtt, CWD og forand­ringer i Bransjestandarden.

Når man er utdannet Feltkontrollør, kreves det ikke ytter­lige kursing, men behovet for faglig påfyll og erfa­rings­ut­veks­ling burde være til stede.

Målgruppe

Personer som har tatt kurset Feltkontroll av hjorte­vilt­kjøtt og andre interesserte.

Sentrale  emner          

  • Bly i viltkjøtt
  • CWD (skrante­sjuken).
  • Forandringer i Bransjestandarden
  • Video om slak­ting og kjøttkontroll
  • Erfaringsutvekslinger vedrø­rende felt­kon­trol­lører og feltkontroll.