Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger

Evaluering av Bestway – støtte­verktøy for plan­leg­ging av basveger


Denne rapporten sammen­fatter våre erfa­ringer med programmet

Arbeidet med å digi­ta­li­sere opera­tive oppgaver i skog­bruket blir drevet fram­over av tilgang på digi­tale data, data-verktøy og prak­tisk bruk av infor­ma­sjonen fra disse. Ønsket om å effek­ti­vi­sere avvirk­ning og utkjø­ring av tømmer, og samtidig mini­mere kjøre­skader har gjort at Skogforsk i Sverige har utviklet støtte­verk­tøyet Bestway. Programmet gjør det lettere å plan­legge basveger.

Viken Skog og Skogkurs fikk låne programmet for utprø­ving i Norge med et særlig fokus på terreng­hel­ling. Programmet ble testet hos Nordsinni Sameie i Nordre Land, en eiendom på ca. 20.000 daa.

Prosjektets målset­ning
Prosjektets hovedmål var å evaluere og doku­men­tere bruk av det digi­tale støtte­verk­tøyet Bestway til bruk for plan­leg­ging av basveger. Dette har blitt gjort ved at programmet har blitt tatt i bruk på en større skog­ei­endom og erfa­ringer både fra bruk av programmet og hoved­sa­kelig forslag for basveger er oppsum­mert i denne rapporten.

Oppsummering
Evalueringene fra flere områder i Sverige doku­men­terer at programmet finner og beskriver aktu­elle trasé­for­slag som er nyttige for drifts­plan­leg­gingen. Denne evalu­e­ringen fra Norge, med fokus på bratt terreng, viser det samme. Vi mener basert på dette at programmet er et aktuelt verktøy for plan­leg­ging av skogs­drifter. Imidlertid vil det å kunne gjøre endringer og nye bereg­ninger i felt være er en klar fordel for prak­tisk bruk. Et par punkter som ville gjøre programmet mer anven­delig er foreslått.

Prosjektet ble finan­siert med støtte fra Utviklingsfondet for skog­bruket og Skogtiltaksfondet.

  • Uten tittel

    ·