Ettersøk videregående – kursbeskrivelse

jakgrhund som bjeffer etter elg som ligger i lyngen.

Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjel­dende fra 1.4.2016. Etter dette kreves det at godkjente etter­søks­ekvi­pa­sjer som skal benyttes til ettersøk av påkjørt/skadet hjorte­vilt i offentlig regi må ha gjen­nom­ført og bestått kurset «Ettersøk videregående».

Ettersøk Videregående del 1

Ettersøk Videregående er et todelt kurs hvor delta­geren selv gjen­nom­fører del 1 med påføl­gende elekt­ro­nisk eksamen på egen PC. Dette e‑lærings kurset finnes på Miljødirektoratets hjem­me­sider.

E‑læringskurset avsluttes med indi­vi­duell prøve og bevis for bestått prøve medbringes til Ettersøk Videregående del 2.

Ettersøk Videregående del 2 

Del 2 en praktisk/teoretisk utedag på 8 timer inklu­dert trening i å skyte avli­vings­skudd. Denne delen av kurset er obli­ga­to­risk og vil foregå delvis på  skyte­bane, hvor det skal skytes avli­v­nings­skudd på dyre­fi­gurer med eget våpen. I tillegg blir det prak­tiske øvelser i skudd­plass­un­der­sø­kelser, trafikk-ettersøk m.m.

Miljødirektoratet har satt krav om at kurs­del­ta­gerne må ha ført hund til godkjente etter­søks­prøver (fersk- og blod­spor) og være innført i etter­søks­re­gis­teret samt jeger­re­gis­teret før del 2 kan påbe­gynnes. Dette må doku­men­teres av kurs­del­ta­gerne ved fremmøte. 

Temaer

  • Avlivingskuddet, teori
  • Avlivningsskudd mot dyre­fi­gurer. Egne våpen + 20 patroner.
  • Skuddplass, konstruert. Øvelser og erfaringsutveksling. 
  • Viltpåkjørsel og skade­plass­un­der­sø­kelse. Praktiske øvelser.

Bevertning, kurs­ma­te­riell og kurs­bevis er inkludert.


Ønsker du mer infor­ma­sjon eller et kurs i ettersøk videre­gå­ende – ta kontakt med oss!