Ettersøk videregående – kursbeskrivelse

jakgrhund som bjeffer etter elg som ligger i lyngen.

Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjel­dende fra 1.4.2016. Etter dette kreves det at godkjente etter­søks­ekvi­pa­sjer som skal benyttes til ettersøk av påkjørt/skadet hjorte­vilt i offentlig regi må ha gjen­nom­ført og bestått kurset «Ettersøk videregående».

Ettersøk Videregående del 1

Ettersøk Videregående er et todelt kurs hvor delta­geren selv gjen­nom­fører del 1 med påføl­gende elekt­ro­nisk eksamen på egen PC. Dette e‑lærings kurset finnes på Miljødirektoratets hjem­me­sider.

E‑læringskurset avsluttes med indi­vi­duell prøve og bevis for bestått prøve medbringes til Ettersøk Videregående del 2.

Ettersøk Videregående del 2 

Del 2 er en praktisk/teoretisk utedag på 8 timer. Denne vil foregå delvis innen­dørs og delvis på en skytebane/i felt, hvor det skal skytes avli­v­nings­skudd på dyre­fi­gurer med eget våpen. I tillegg blir det prak­tiske øvelser i skudd­plass­un­der­sø­kelser, trafikk ettersøk m.m.

Miljødirektoratet har gjort en endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst sånn at nå er det ikke lenger et krav om at kurs­del­ta­gerne må ha ført hund til godkjente etter­søks­prøver (fersk- og blod­spor) og være innført i etter­søks­re­gis­teret for å kunne delta på kurset ettersøk videre­gå­ende del 2. 

Det er nå mulig å delta på kurset for de som ønsker, om det er for å få mer kunn­skap om ettersøk, eller om du for eksempel jobber med vilt­for­valt­ning og ønsker mer kunn­skap om offentlig ettersøk uten at du selv er jeger.

Den som ikke har ført hund til godkjen­ning, men deltar på kurset vil ikke bli oppført i etter­søks­re­gis­teret med godkjent etter­søks­kurs og er således ikke kvali­fi­sert til å ta på seg offent­lige ettersøksoppdrag.

Om du har ført hund til godkjen­ning, og du ønsker å bli oppført i etter­søks­re­gis­teret må kurs­del­tager vise fra doku­men­ta­sjon på dette ved oppmøte.

Temaer

  • Avlivingskuddet, teori
  • Avlivningsskudd mot dyre­fi­gurer. Egne våpen + 20 patroner.
  • Skuddplass, konstruert. Øvelser og erfaringsutveksling. 
  • Viltpåkjørsel og skade­plass­un­der­sø­kelse. Praktiske øvelser.

Bevertning, kurs­ma­te­riell og kurs­bevis er inkludert.


Ønsker du mer infor­ma­sjon eller et kurs i ettersøk videre­gå­ende – ta kontakt med oss!