Eierskifte med fokus på skog – erfaringer med ny skogbeskatning – kursbeskrivelse

Norges Bondelag og Skogbrukets Kursinstitutt har siden vinteren 2017 arran­gert kurs om den nye skog­bruks­be­skat­ningen. Vi følger nå opp med et dags­kurs med hoved­fokus på eierskiftesituasjonen.

Bakgrunn

Med endret skog­be­skat­ning fra 2016 har det kommet opp et antall problem­stil­linger og mulig­heter som ny og gammel skog­eier bør kjenne til og hånd­tere i prosessen ved over­dra­gelse. Disse skatte­mes­sige hand­lings­rom­mene varierer med ulike former for over­dra­gelse og ny og tidli­gere eiers drifts­form og skatteposisjoner.

Om inntek­tene fra skogen skal beskattes som kapi­tal­inn­tekt eller virk­som­hets­inn­tekt vurderes nå utfra det gene­relle virk­som­hets­be­grepet. Skatteetaten har utar­beidet retnings­linjer, men det må fort­satt utøves stor grad av skjønn. Kurset inne­holder en rask repe­ti­sjon av det nye regel­verket og en gjen­nom­gang av erfa­ringer fra nytt regelverk.

Målsetting

Målet er å gjøre kurs­del­ta­kerne i stand til å gi en best mulig rådgiv­nings- og veiled­nings­jobb i møte med sine kunder og medlemmer.

Målgruppe

Kurset passer for regn­skaps­fø­rere, økono­miske rådgi­vere, skog­for­val­tere, ansatte i forvalt­ningen og andre med inter­esse for skog og skogøkonomi.

Kursinnhold

Skattesystemet for skog­bruket – erfa­ringer og oppdatering

 • Virksomhetsbeskatning, kapi­tal­be­skat­ning, hobby
 • Mva-behand­ling ved ulike skattekategorier
 • Konsekvenser av ulik beskat­ning – kapi­tal­skog og virksomhetsskog
 • Hva betyr skatte­ka­te­go­riene for dine beslut­ninger omkring drift av din eiendom
 • Hva betyr nye skatte­regler for skog­fond og tilskudd?

Eierskifte – med fokus på skog

 • Planlegging av eierskifte
 • Verdivurdering
 • Finansiering
 • Tilpasning til eierskifte
 • Skattemessige forhold ved eierskifte
 • Ulikheter i eier­skifte for virk­som­hets­skog og kapitalskog
 • Hvordan påvirker regel­end­rin­gene eier­skifte­si­tua­sjoner?
  - Fritt salg kontra konti­nui­tets­over­dra­gelse
  - Tømmerkontoen som skatte­po­si­sjon
  - Mulig ulik virk­som­hets­vur­de­ring hos gammel og ny eier
  - Ulike former for delt eier­skifte – forpakt­ning, bruks­rett?
  - Skogfond som en del av eierskifte

Forelesere

Gry Heidi Ruud-Wethal, Bondelagets Servicekontor AS
Bjørn Helge Bjørnstad, Skogbrukets Kursinstitutt

Pris

Kr 3.500 for samar­bei­dende regn­skaps­kontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 3.800 for andre

Faglig oppdatering:

- Skatt og avgift (4 timer)
- Finansregnskap (2 timer)