Dokumenter og verktøy til elgbeitetakseing

skjermbilde excel bestand skjema

Regneark tilknyttet takst­me­toden kan lastes ned gratis her:

Digital registrering

Beitetakst er omfat­tende og arbeids­kre­vende når nøyak­tighet og påli­te­lighet er viktig. Betydelige data­mengder blir samlet inn. 

For å spare regne­ar­beid og kost­nader, har Skogkurs utviklet et Excel-ark tilpasset nett­brett (iPad og Android) for bestands­re­gist­re­ring og utreg­ning av resul­tatet på bestandsnivå. 

Dette kan redu­sere arbeids­mengden med dager, og det redu­serer faren for mennes­ke­lige feil.

NB! Excel for iOs og Android kan lastes ned og instal­leres gratis, men for å lagre data kreves en godt­kjent Excel-lisens.