Diameterspredning som kostnadsdriver

Det er mange kost­nads­dri­vere som påvirker produk­ti­vi­teten når ei skogs­drift skal gjen­nom­føres. Første betin­gelsen for å unngå unød­ven­dige kost­nader er at vi kjenner kost­nads­dri­verne. Deretter kan vi sette inn tiltak; – kort­sik­tige og langsiktige.

Diameterspredning

Blant entre­pre­nø­rene er det godt kjent at diame­ter­spred­ningen i bestandet har stor betyd­ning for produk­ti­vi­teten under hogst. Der alle trærne er tilnærmet like store blir produk­sjonen vesentlig større enn i bestand med samme middel­di­men­sjon der mange trær er små og noen overgrove. 

Resultatene viser tydelig at skjev­for­de­lingen i et bestand påvirker hogst­ma­ski­nens produk­ti­vitet. I de fleste tilfel­lene har spred­ningen en negativ effekt, og forskjel­lene vises tydligst i bestand med små middel­di­men­sjoner. Rapporten peker imid­lertid på at diame­ter­spred­ningen også kan påvirke hogst­ma­skin­fø­reren slik at han han eller hun blir mer slitne når varia­sjon i trestør­relse er stor. Dette er noe som ikke kunne under­søkes i simu­le­rings­stu­dien, men som kan påvirke produktiviteten.

Ut fra det vi kan se nå, er det vans­kelig å lage en kalk­u­lator på kost­nads­dri­veren diame­ter­spred­ning. Det skyldes blant annet at det i dag er vans­kelig å måle diame­ter­spred­ningen før avvirk­ning. Med dagens tekno­logi kreves en rekke syste­ma­tisk anlagte prøve­flater i bestandet for å kunne esti­mere skjev­heten før hogst. Mest fornuftig kan det derfor være å beregne kost­na­dene etter at avvirk­ningen er utført. I fram­tiden kan det imid­lertid være mulig­heter for at LIDAR og andre avan­serte sensorer kan brukes til å esti­mere slike variabler.

Det vises forøvrig til rapporten som kan lastes ned ovenfor.

 Se også «Verktøy for kalk­u­la­sjon av skogsdrift

Det er fore­løpig begrenset kunn­skap om hvordan diame­ter­spre­ningen og kort­tøm­mer­hånd­te­ringen påvirker produk­ti­vi­teten. NIBIO har i prosjektet samlet inn produk­sjons­data­filer fra en del drifter og analy­sert disse. Forsøkene på å samle inn større data fra prak­tisk drift har derimot vist seg å være vans­ke­lige. I stedet har simu­le­ring av hogst­ma­skiner og lass­bæ­rere blitt gjort i en fore­løpig studie av hvordan disse fakto­rene kan påvirke tids­for­bruk og produktivitet.

 NIBIOS rapport kan lasetes ned her