Byggeplan – eksempler

Bygeplan eksempel

Byggeplan – Eksempler

Før anleggs­ar­beidet med en skog­svei settes i gang skal det fore­ligge en Byggeplan som kommunen har godkjent. Dette gjelder skog­svei­pro­sjekter hvor det søkes tilskudd.

Byggeplaner kan variere, men vil vanligvis inneholde:

  • Kart
  • Arbeidsbeskrivelse
  • Lengdeprofil
  • Tverrprofil
  • Mengdeangivelser
  • Kostnadsoverslag
  • Aktuelle vedlegg

I eksem­pel­planen for nytt veian­legg er ikke kost­nads­over­slaget tatt med fordi man ønsker å bruke planen som et anbuds­do­ku­ment.