Bruk av digital klave

kontrollmåling med digtial klave i felt.

En nøyaktig kontroll­må­ling er grunnlag for å sjekke ut om hogst­ma­skinen måler korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kali­bre­ring av hogst­ma­ski­nens målesystem.

Denne spille­listen inne­holder 6 kort­filmer om ulike trinn i kontroll­må­ling av tømmer med digital klave. Filmene er produ­sert i et samar­beid mellom Skogkurs og Skogforsk i Sverige.

Spilleliste på YouTube

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.