Bærekraftige metoder og kompetanse i skogsmaskinbransjen – kurs kommer

Hogstmaskin
Hogstmaskin

Det er store forvent­ninger til at skog­bruket skal bidra med bære­kraf­tige løsninger i «Det grønne skiftet». For å innfri forvent­nin­gene må skog­sma­skin­bran­sjen gjøre tilpas­ninger og ta i bruk nye metoder i det daglige arbeidet. Sammen med Skogkurs vil bran­sjen videre­ut­vikle sine metoder og øke kompe­tanse slik at skogs­drif­tene skal kan gjen­nom­føres mest mulig bærekraftig. 

Målsetting

 • mer lukkede hogst­former og mindre bruk av flatehogst 
 • lavere driv­stoffor­bruk og smar­tere kjøring med skogsmaskin 
  • lavere fører­be­last­ning
  • mindre terrengs­li­tasje
  • høyere produk­ti­vitet
 • produ­sere tømmer som er mest mulig tilpasset indu­striens behov 
 • videre­ut­vikle tekno­logi for drifts­opp­føl­ging og fører­støtte for maskinførerne 

Gjennom et 3‑parts bran­sje­pro­gram, finan­siert av Direktoratet for høyere utdan­ning og kompe­tanse, vil Skogkurs utvikle og videre­ut­vikle 5 ulike kurs­opp­legg. Utviklingen starter høsten 2023, mens gjen­nom­fø­ring av kursene vil komme etter hvert som de ulike kurs­opp­leg­gene er ferdig utviklet. Kursene vil tilbys gratis til hele bran­sjen fram til juni 2026. 

Målgruppe

Entreprenører og maskinførere.

Temaer

 1. RECO – Økonomisk kjøring og driv­stoffor­bruk
  Dette er et kurs­opp­legg som alle­rede finnes. Nå skal det videre­ut­vikles for at innholdet skal få en ster­kere bære­kraft-profil. Rammen for kurset blir likevel som før; en felles teoridag med instruktør, deretter en 4‑timers indi­vi­duell oppføl­ging ute i maskinen hos den enkelte operatør 
   
 2. Lukkede hogst­former ‑beslut­nings­tre­ning i virtuell skog
  Sammen med flere samar­beids­part­nere, har Skogkurs på trap­pene et prosjekt om lukka hogst, der hoved­ele­mentet er trening i virtu­elle øvingsrom (VR) i skog. For å fore­bygge feiling i naturen, skal skog­s­ope­ra­tører og plan­leg­gere trene med instruktør og VR-briller i de virtu­elle skogene.  

  Dette er først på plass i 2024, men innenfor prosjektet vil vi videre­ut­vikle opplæ­rings­pakken med en nett­ba­sert samling i forkant av VR-kurset, samt en support­tje­neste for delta­kere i etter­kant. Det kan også bli aktuelt å supplere VR-rommet med flere virtu­elle skog­be­stand basert på evalu­e­ringer underveis. 
 3. HPR-tynning  
  Skogforsk i Sveige har utviklet et data­verktøy kalt HPR-gall­ring. Dataprogrammet gir skog­smaskin­ope­ra­tøren løpende tilbake­mel­ding mens han/hun utfører tynning av skogen. Programmet er tilgjen­gelig, men det er behov for å bygge det inn i et norsk kurs­opp­legg. Dette vil vi lage og tilby innenfor prosjektet. 
   
 4. Virkesutnytting  
  I løpet av 2023 eller 2024 vil regle­men­tene for hvordan trestam­mene skal kappes opp til best betalte tømmer­stokker revi­deres. Revisjonen går på tole­ranse for feil og hvordan ulike diameter- og lengder på stok­kene blir betalt. De nye regle­men­tene skal bidra til at indu­strien skal få tømmer­kva­li­teter som er best tilpasset kundenes behov. 
   
 5. Virkesverdi  
  Dette er et data­verktøy som alle­rede finnes, men oppleves som å ha høy bruker­terskel. I kurs­ut­vik­lingen ønsker vi å forenkle programmet og/eller gjøre det mer bruker­vennlig. 

  Virkesverdiprogrammet kan brukes til å følge opp egne ansatte og danne grunnlag for at tømmer­ver­dien blir så høy som mulig for skog­ei­eren og for at indu­strien skal få tømmer som er best mulig egnet til å produ­sere varene som etterspørres. 

Kontakt

Informasjon og avtaler om kurs: Mikael Fønhus