Nytt MiS-kurs: kartleggingsteknikk

Miljøregistrering ved biolog
Miljøregistrering ved biolog

Landbruksdirektoratet tilbyr denne våren et nytt kurs, nærmere bestemt et basis­kurs i MiS-kart­leg­ging med fokus på kart­leg­gings­teori og utfi­gu­re­ring av egenskapsobjekter.

Tekst og foto: Anna Lena Albertsen

Kurset arran­geres i samar­beid med Skogkurs og Universitetet i Oslo, og vil bestå av tre dager i felt med prak­tiske øvelser og kali­bre­ring. Formålet er å få en felles forstå­else av objektet man obser­verer og utfi­gu­re­ring av livs­mil­jøet. Kurset vil ta for seg kart­leg­gings­tek­nikker og prin­sipper for utfi­gu­re­ring av egenskapsobjekter.

Målgruppen for kurset er skog­bruks­plan­leg­gere, først og fremst nye kart­leg­gere, men erfarne kart­leg­gere er også velkomne.

Forberedelsene vil bestå av videoforelesninger.

Det vil bli tre dager i felt, med demon­stra­sjoner, øvelser og gruppe­ar­beid. Etter middag vil det bli samlinger for å oppsum­mere og dele erfaringer.

Som del av kurset vil det inngå en innle­ve­ring­sopp­gave. Formålet med oppgaven er å evaluere egen kart­leg­ging mot eksis­te­rende kart.

Dette nye kurset, med fokus på kart­leg­gings­tek­nikker, vil komme i tillegg til kurset MiS med NiN, som tidli­gere har blitt arran­gert med felt­dager på Honne. Kurset Grunntyper i NiN ved Miljøregistrering i skog er beregnet på de som skal ut i felt og MiS-kart­legge, og gir en innfø­ring i MiS-rela­terte NiN-grunntyper. 

Kurset gir en intro­duk­sjon til Natur i Norge (NiN), og NiN sitt type- og beskri­vel­ses­system med hoved­vekt på skog.

Tredagerskurset i dram­mens­om­rådet har som formål å klar­gjøre hvordan MiS-livs­mil­jøer kart­legges etter NiN. All teori blir MiS-rela­tert, og knyttet til MiS-kart­leg­ging i praksis. På felt­da­gene skal kurs­del­ta­kerne få øve på å bestemme grunn­typer, på både fatti­gere og rikere grunntyper.

Les mer om MiS og NiN