Rådyrseminar, 6. august – Oslo

I samar­beid med Solemskogen JFF arran­gerer Skogkurs et etter­mid­dags­se­minar med rådyr, og  rådyr­for­valt­ning som tema.

Foto: Øyvind Juliussen

Rådyret er det minste av hjorte­vilt­ar­tene vi har i Norge. Mange har et forhold til rådyret, om det er som et staselig dyr i kultur­land­skapet, eller som en høyt aktet jakt­ob­jekt. I fjor var det nærmere 44.000 jegere på rådyr­jakt, og det ble felt 33.000 rådyr under ordinær jakt.

Solemskogen JFF er en av landets største jeger- og fisker­for­eninger, og de ønsker å øke fokuset på en god og kunn­skaps­ba­sert rådyr­for­valt­ning og har derfor tatt initiativ til denne etter­mid­dags­se­mi­naret sammen med Skogkurs. Her vil vi ha fokus på forvalt­ning, både på lokalt nivå, men også litt om hvilke rammer som ligger i forvalt­ningen. Vi vil også høre siste nytt om forsk­ning på rådy­rets areal­bruk, og til slutt hvordan vi kan forbygge skade­sky­ting, og hvordan vi best mulig løser ettersøk om uhellet først har vært ute.

Begrenset med plasser.

Hvor: 
Auditoriet på Kjelsås skole, Asbjørnsens vei 3, Oslo

Når: 
Tirsdag 6. august fra kl 16.30 – 22.00

Pris:  
Medlemmer i Solemskogen JFF: 150kr
Andre: 400 kr.

Åpent for alle, men begrenset med plasser.

Program

Rådyrforvaltning hos Løvenskiold-Vækerø v/ Kristian Berglund

Kristian Berglund er vilt­for­valter og jakt­leder for Løvenskiold-Vækerø og vil fortelle hvilke tanker og mål de har om forvalt­ning av rådyr på sine eien­dommer. Solemskogen JFF har samar­beidet med Løvenskiold-Vækerø over flere tiår.

Offentlig forvalt­ning av rådyr – roller, hand­lingsrom og kommunal målset­ting ved vilt­for­valter Pål Sindre Svae

Pål Sindre Svae er vilt­for­valter i Indre Østfold kommune som er Norges største rådyr­kom­mune. Han vil snakke om offentlig rådyr­for­valt­ning, hvilke hand­lingsrom som finnes og viktig­heten av gode kommu­nale målset­tinger for forvalt­ning av hjortevilt.

Økologi og forvalt­ning av urbane rådyr ved professor Andreas Zedrosser

Andreas Zedrosser er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har mye erfa­ring med rådyr og jobber for tiden blant annet med et merke­pro­sjekt på rådyr for si noe om areal­bruk hos urbane rådyr. Andreas vil fortelle oss litt om det prosjektet, og litt om forskjellen mellom «urbane rådyr» og mer «skog­s­le­vende rådyr»

Ettersøk på rådyr ved Dagh Bakka og Øyvind Juliussen

Dagh og Øyvind jobber som senior prosjekt­le­dere på Skogkurs. De vil ta for seg hvordan vi kan fore­bygge skade­sky­ting, og hvordan vi best mulig løser ettersøk om uhellet først er ute.