Ny podcast episode! Tema: planlegging av planting

Vi feirer den inter­na­sjo­nale skog­dagen med å snakke om “våronna” i skogen, nemlig skog­plan­tingen. Hør på episoden og få med deg en fagprat om plan­leg­ging av skog­plan­ting, treslags­valg og PEFC.

Du hører Bernt Bjørnstad og May-Sylvi Skinnerlien fra Skogkurs som tar en prat ute på plante­feltet i vårsola.

Ta kurs i skogplanting!

Trenger du mer kunn­skap på plan­ting, bør du ta nett­kurs på SKOGSKOLEN.no eller et prak­tisk kurs med en av våre lokale instruk­tører. NB! I løpet av april vil vi ha et nytt, og helt oppda­tert nett­kurs om plan­ting i SKOGSKOLEN.

Kurs – kurs­ka­lender skog­kurs • Skogkurs

Etablering av ny foryn­gelse, for å sikre ny produk­sjon og god økonomi i frem­tids­skogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst.

Riktig utført plan­ting har stor betyd­ning for over­le­velse, vekst og kvali­tets­ut­vik­ling – og gir dermed det beste utgangs­punktet for fram­ti­dens skogres­surser, samfun­nets verdier, klima og fram­ti­dige generasjoner.

Nettkurset og fysisk kurs med instruktør gir deg kunn­skaper som sikrer dette, og om hvordan du samtidig arbeider effektivt.

Verdens skogdag 21. mars

FNs inter­na­sjo­nale skogdag har blitt markert over hele verden siden 2013 for å øke oppmerk­som­heten rundt den avgjø­rende betyd­ningen skogen har for alt liv på jorden.
- En tredjedel av jordens over­flate er dekt av skog. Rundt 1,6 milli­arder mennesker er avhengig av skogen for å sikre seg leve­brød, medi­siner, mat og husly. Skogen er også hjemmet til over 80 prosent av de jordiske artene av dyr, planter og insekter, ifølge FN.

Siden år 2000 har det blitt avskoget rundt 4 millioner kvad­rat­kilo­meter med skog. Hvert år forsvinner skog tilsva­rende et område på stør­relse med halve Norge! Selv om det plantes mye ny skog, er det ikke nok for å demme opp for det enorme tempoet i avsko­gingen. Hvert år mister vi ca. 7 ganger så mye skog som vi planter.

- Også i Norge skjer en bety­delig avsko­ging, forteller Torfinn Kringlebotn, en av våre fagfolk på Skogkurs. Forskere på NIBIO har beregnet at nesten 60 000 dekar skog blir avskoget hvert år. Dette arealet blir avskoget bit for bit, – til veier, bebyg­gelse og andre formål. Dette tilsvarer et utslipp på nesten tre millioner tonn CO2. Videre forteller Torfinn at dette tilsvarer så mye som en tredel av CO2-utslippet fra all veitrafikk!

Mer om plan­ting finner du også i Kunnskapsskogen på skogkurs.no