Ettersøksarbeid – med fokus på det skadde viltet

Ønsker du å bidra til bedre ettersøk på hjorte­vilt i Norge? Vi ønsker å løfte etter­søks­ar­beidet ytter­li­gere og har derfor utviklet et nytt kurs.

Tekst og foto: Øyvind Juliussen

Skogkurs kjenner mye av stati­stikken fra prak­tisk etter­søks­ar­beid i Norge. I tillegg kjenner vi stati­stikk og arbeids­me­to­dikk fra andre land i Europa. Vår oppfat­ning er at metoder og kvalitet på etter­søks­ar­beidet varierer enormt rundt i Norge. Mange ekvi­pa­sjer gjør et flott arbeid for viltet, men flere kan bli enda dykti­gere. Selv om vi mener at mye prak­tisk ettersøk gir økt kompe­tanse, tror vi at også riktig trening av hund og fører, person­lige egen­skaper og liden­skap er avgjø­rende for resultatene.

Skogkurs mener at det skadde viltet fortjener et mer profe­sjo­nelt og jevnt nivå på ettersøksarbeidet.

Nytt kurs om prak­tisk ettersøk

Skogkurs har derfor i samar­beid med meget erfarne etter­søks­per­soner, utviklet et helt nytt kurs om prak­tisk ettersøk. Kurset består av tre moduler, og vil ha en varighet over to år. 

Modulene vil ha ulikt faglig innhold og kompe­tansemål, noen som kan bety at ikke alle delta­kerne får gjen­nom­ført hele kurset. Alt kurs­inn­hold vil ha søkelys på prak­tisk ettersøk med hund og fører. Modulene blir preget av varierte øvelser uten­dørs. Sporene blir lagt som såkalte klauvspor, og de skal inne­holde momen­tene som vi opplever på reelle ettersøk. 

Å lykkes med etter­sø­kene kan inne­bære et avslut­tende løshund­ar­beid, jfr. Miljødirektoratet sin veiled­ning
«Skadet hjorte­vilt vil ofte bevege seg unna etter­søks­ekvi­pa­sjen. Det kan være hensikts­messig at hunden gis anled­ning til å stoppe dyret. Slik hund må da slippes. For å oppnå størst mulig sann­syn­lighet for at hunden i slike tilfeller klarer å stoppe dyret, bør det fortrinnsvis benyttes erfarne hunder som tidli­gere har vist seg i stand til å stoppe dyr som prøver å trekke seg unna». 

Du kommer til å lære dette

Kunnskap om slipp av etter­søks­hunden, vil derfor være et sentralt moment i kurset. Foruten mange øvelser med din hund, vil du få økt kunn­skap om blant annet skade­tegn, marke­ringer, plan og gjen­nom­fø­ring av ettersøk og utstyr.

Du skal oppleve faglig utvik­ling gjennom indi­vi­duell veiled­ning av instruktørene.

Kvalifikasjoner

Skogkurs ønsker genuint moti­verte delta­kere! Foruten å være genuint moti­vert, ser vi etter deg med følgende kvalifikasjoner:

· Erfaring fra storviltjakt.

· Gjennomført grunn­kurs og videre­gå­ende kurs i ettersøk.

· Arbeider aktivt med ettersøk i dag.

· Har godkjent etter­søks­hund med løshundegenskaper.

· Evne og inter­esse til å formidle kunn­skap til dine ettersøkskollegaer.

Tid og sted

Første modul blir arran­gert i september 2024. Lokalisering for modu­lene blir i Innlandet fylke. Høres det ut som noe for deg?
Send epost til oj@skogkurs.no for mer infor­ma­sjon og/eller søknadsskjema.

Instruktørene i ettersøk: t.v kurs­an­svarlig Øyvind Juliussen, Dagh Bakka, Bente Rønningen, Lars Roar Haaranes, Rune Mikkelsen og Lars Mikkelsen.