Dobbelsertifisering: FSC sin norske versjon av standarden lanseres

Skogkurs er leid inn som konsulent for å delta i analysen av hva som kreves av en skogeier som er PEFC-sertifisert, å i tillegg bli FSC-sertifisert. 

Etter syv års arbeid, er FSC sin norske stan­dard for bære­kraftig skog­bruk klar. I dag er ca. 10 % av skog­arealet i Norge FSC-serti­fi­sert. FSC Norge sin stra­tegi for å øke andelen FSC-serti­fi­serte skog­ei­en­dommer, er å øke andelen som er dobbeltsertifiserte. 

Det er en god del samsvar mellom PEFC og FSC, men det er også flere punkter der de skiller seg fra hver­andre. Arbeidet med å tyde­lig­gjøre hva som kreves for å bli dobbelt­ser­ti­fi­sert, inne­bærer en analyse av hvor FSC samsvarer med PEFC, og hva som kreves i tillegg for å bli FSC-sertifisert. 

Analysen vil ta for seg både prak­tiske og admi­ni­stra­tive konse­kvenser. De som deltar i arbeidet, er Reidar Haugan (FSCs skog­eks­pert), Anders Bjurulf (FSC Norge) og Anna Lena Albertsen (Skogkurs). 

Den norske FSC stan­darden lanseres offentlig i dag, og den 24. januar vil stan­darden presen­teres i et webinar. 

For mer infor­ma­sjon ta kontakt med Anders Bjurulf, FSC Norge. 
a.bjurulf@no.fsc.org


Om FCS
FSC er en ideell orga­ni­sa­sjon som tilbyr en velprøvd bære­kraftig skog­for­valt­nings­løs­ning. For tiden er over 200 millioner hektar skog over hele verden serti­fi­sert i henhold til FSC-standarder.

Den er av mange ansett som det stren­geste skog­ser­ti­fi­se­rings­sys­temet for å takle dagens avskogings‑, klima- og biolo­gisk mangfoldsutfordringer.

FSC-stan­darden for skog­for­valt­ning er basert på ti kjerne­prin­sipper som er utformet for å hånd­tere et bredt spekter av miljø, sosiale og økono­miske faktorer. FSCs «check tree»-etikett finnes på millioner av skog­ba­serte produkter og veri­fi­serer at de kan spores tilbake til bære­kraftig forval­tede skoger. www.fsc.org